Rapporten om politiets håndtering av Eirik Jensen-saken minner oss om at tydelig, strategisk og handlekraftig ledelse er vesentlig for å oppnå en fornyet og effektiv offentlig forvaltning.

Begrepet effektiv ledelse må inngå i den offentlige arbeidsgiverrollen og en moderne offentlig forvaltning. Alternativet er en forvaltning med svekket omstillingsevne, tap av ideer og ledere som mister motivasjonen og evnen til handling.

Maj Hines
Maj Hines

I utlysninger til offentlige lederstillinger søkes det ofte etter endringsorienterte, moderne og tydelige ledere. Gjerne med bred og variert ledererfaring fra privat og offentlig virksomhet. Men hvor stor likhet er det mellom privat og offentlig ledelse?

Innebærer særtrekk ved offentlig arbeidsliv og private virksomheters krav om lønnsomhet grunnleggende forskjellige lederroller?

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tilbyr en arbeidsgiverportal som skal styrke bevisstheten om den offentlige arbeidsgiverrollen. Portalen inneholder en lederplakat med sentrale kjennetegn på god ledelse: Offentlige ledere tar ansvar og utnytter sitt handlingsrom, tydeliggjør ansvar, roller og krav i egen organisasjon, viser tillit, involverer og utvikler organisasjonen, fremmer samhandling og effektiv oppgavefordeling og svarer for oppnådde resultater og kvalitet (sist oppdatert 12. januar 2021).

De fleste vil være enig i at ovennevnte elementer inngår i god ledelse. Et annet spørsmål er om innholdet i tilstrekkelig grad adresserer særlige forhold ved offentlig ledelse?

Et kjennetegn ved offentlige stillinger er et sterkt stillingsvern. Offentlig ansatte sitter tryggere – kanskje også lengre – enn i privat virksomhet, der interne beslutninger i større grad styres av bunnlinje.

Ledere i offentlig forvaltning har sjelden et styre som krever endring. Det kan fremstå som enklere å «sitte stille i båten» og «håpe at det går over» enn å ta grep, gå inn i en konflikt og endre en uheldig kurs. Offentlige ledere kan la seg påvirke av risiko for negativ publisitet, misnøye og tunge konflikter. Det er som regel lettere å bli gjort ansvarlig for beslutninger som er tatt enn for beslutninger som ikke er tatt.

En kultur preget av forsiktighet og unnvikelse, der det sentrale er «å ta ned» konflikt, leder til utydelighet

Sterk og tydelig ledelse forutsetter støtte ovenfra og en tydelig hr-funksjon. Strategisk hr utøves gjennom tydelige føringer for virksomhetens visjoner, ambisjoner og mål. God ledelsesstøtte innebærer at ledere på ulike nivå opplever å få den støtten de trenger ovenfra. Dette forutsetter handlekraftig og ansvarsbevisst ledelse.

Mangel på tydelig ledelse og manglende oppfølging av varsler, ble trukket frem som særlige svakheter i politiets håndtering av Eirik Jensen-saken.

Forvaltningen i Norge er velfungerende og har høy grad av tillit hos innbyggerne, men i internasjonal sammenheng bruker Norge vesentlig mer ressurser på offentlig forvaltning enn våre naboland.

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) har siden 2015-budsjettet medført et årlig kutt på offentlige driftsbudsjett på 0,5 prosent per år. Offentlig forvaltning skal bli mer effektiv, og det er generelt en forventning om «mer for mindre».

En kultur preget av forsiktighet og unnvikelse, der det sentrale er «å ta ned» konflikt, leder til utydelighet og en tilbakemeldingskultur der det vesentlige blir å ikke tråkke noen på tærne. Dette fører til passive ledere, unødvendig lange konflikter, redusert endringsevne og en dyrere forvaltning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.