FNs «Equal Pay Day» setter likelønn mellom kvinner og menn på dagsordenen. Verdens Equal Pay Day i år var 18. september. Fra den datoen og ut året jobber kvinner i verden gratis, sammenlignet med sine mannlige kolleger.

FN har regnet ut av kvinner i gjennomsnitt tjener 77 cent for hver dollar menn tjener. Det vil ta 257 år å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn på verdensbasis, hvis vi ikke endrer tilnærming og arbeidsmetode.

Helga Aune
Helga Aune (Foto: www.gudim.no)

Og situasjonen i Norge?

Inger Eline Romundgard
Inger Eline Romundgard

Norske kvinner tjener i gjennomsnitt 87–88 prosent av menns lønn, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Vår likelønnsdag faller derfor på 15. november i år, og norske kvinner jobber i gjennomsnitt gratis nå fra midten av november og ut året.

FNs metode for å illustrere mangel på likelønn provoserer mange, og kommentarfeltene koker når likelønnsdagen markeres. Kritikerne har et poeng: Rene kvinnetariffer, at kvinner får lavere lønn fordi de er kvinner, ble forbudt i Norge i 1959. Det er altså ikke her skoen trykker.

Likevel tjener kvinner, i gjennomsnitt, mindre enn menn i «verdens mest likestilte land»

Likevel tjener kvinner, i gjennomsnitt, mindre enn menn i «verdens mest likestilte land».

Transparens er første steg på veien til likelønn. Norske politikere har en ambisjon om å komme lønnsgapet til livs. Stortinget vedtok i 2019 en skjerpet aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) for arbeidsgivere. Styrene har ansvaret for at virksomheter arbeider systematisk for å fremme likestilling. Arbeidsgiver skal blant annet kartlegge lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Her skal arbeidsgiverne ikke bare vurdere lik lønn for likt arbeid, men også lik lønn for arbeid av lik verdi. Dette driver HR- og lønnsavdelinger med i kommuner, departement og private virksomheter i disse dager. I årsberetningene i 2021 får vi svaret!

Aktivitets- og redegjørelsesplikten krever transparens i lønn på en helt ny måte, siden informasjon om hva virksomhetene gjør for å oppfylle sine plikter, nå skal inn i årsrapporten. Det skal dokumenteres konkret i årsberetningen hva de gjør for å sikre likestilling og likelønn. Spenningen i år er om likelønn er rapportert på, etter begge definisjoner av likelønn, eller om virksomhetene har en vei å gå.

Hva er de to definisjonene av likelønn?

Den mest intuitive delen av begrepet handler om lik lønn for likt arbeid. Her er vi gode i Norge. Selv om det sikkert er tilfeller der kvinner lønnes lavere enn menn fordi de er kvinner, er det heldigvis unntaket mer enn regelen. Kontroll på lønnsfastsettelsesprosesser og søkelys på ubevisst forskjellsbehandling er alltid viktig.

I Norge trykker skoen når vi snakker om den andre delen av begrepet, nemlig lik lønn for arbeid av lik verdi. Det er altså ikke tilstrekkelig bare at kvinner og menn som jobber i samme jobb, har lik lønn. Kvinner og menn som jobber i samme virksomhet, med helt ulike ting, skal ha lik lønn dersom arbeidet de gjør er av lik verdi.

Hvordan vet vi hva som er av lik verdi?

Og hvorfor er det behov for to tilnærminger til begrepet likelønn?

I likhet med mange andre land har Norge et kjønnsdelt arbeidsliv der kvinner og menn ofte jobber med ulike ting i ulike virksomheter. I tillegg er ofte typiske kvinne- og mannsyrker verdsatt ulikt i ulike tariffavtaler.

Enkelt fortalt: Kvinner og menn befinner seg i ulike deler av arbeidslivet – horisontal deling – og på ulike nivåer – vertikal deling – i stillingshierarkiet. Den vertikale kjønnsdelingen handler om at flere menn enn kvinner blir ledere.

Den horisontale og vertikale kjønnsdelingen av arbeidslivet, sammen med historiske årsaker til ulik verdsetting av yrker, forklarer i stor grad lønnsforskjellene i Norge. Det er ofte høyere verdsatt å jobbe som ingeniør enn i barnehagen i en kommune.

De skjerpede kravene til likelønnsrapportering krever at arbeidsgivere vurderer grupper av sammenlignbare arbeidstagergrupper opp mot hverandre.

Arbeidsgivere skal vurdere om kompetansen, anstrengelsen, arbeidsvilkårene og ansvaret tilsier at arbeidet er av lik verdi eller ikke. Ikke minst skal prosessen og begrunnelsene dokumenteres.

Dette er ingen lett oppgave. Årsrapportenes omtale av likelønn vil by på spennende lesning. Et veldokumentert arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikten er «nøkkelen» til likelønn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.