I mange pensjonsplaner ser vi at arbeidsgiver omtaler bonusordninger som «andre varierende eller midlertidige tillegg». Dette gjør arbeidsgiveren for å unngå at bonusordningen skal inngå i grunnlaget for beregning av pensjonspremie. Vi mener at dette bygger på en feil forståelse av loven. Feilen kan koste arbeidsgiveren dyrt.

Preben H. Mo
Preben H. Mo

Utgangspunktet i tjenestepensjonsloven, foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven er at all skattepliktig lønn inngår i pensjonsgrunnlaget. Dette inkluderer grunnlønn, bonus, provisjon, overtidsarbeid, nattillegg, skattepliktige naturalytelser, osv.

De tre pensjonslovene har imidlertid et festet unntak fra denne hovedregelen. I arbeidsgivers pensjonsplan kan det fastsettes at «godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg» ikke skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Det sentrale er hva som skal forstås med «andre varierende eller midlertidige tillegg».

Elling Sucarrat
Elling Sucarrat

Det er en feilslutning at alle bonusordninger omfattes av unntaket «andre varierende eller midlertidige tillegg». Unntaket kan omfatte visse typer bonuser, slik som en sign-on-bonus eller en stay-on-bonus. Årsaken er at slike bonustyper er engangsutbetalinger. De er med andre ord ikke en del av arbeidsgiverens alminnelige lønnssystem.

Det at bonusordningen er diskresjonær eller varierer i størrelse fra år til år, er derimot ikke tilstrekkelig for at bonusen skal omfattes av unntaket for «varierende eller midlertidige tillegg».

Høyesterett har i Nattillegg-dommen kommet med noen generelle bemerkninger om hvordan pensjonslovenes unntaksbestemmelse skal forstås. Høyesterett uttaler at tillegg som «[…] inngår som et varig og fast element i lønnsordningen, og som regelmessig opparbeides, vil […] inngå som del av den disponible inntekten som arbeidstageren kan innrette seg etter over tid».

Kronikk: Rett inn i offentligheten dnPlus

En samlet Høyesterett presiserte videre at lovens uttrykk «varierende» tillegg «ikke sikter mot variasjon i størrelsen på beløpene som kommer til utbetaling». Det avgjørende er «om tilleggene inngår som en fast del av lønnsordningen, og om opptjeningen er regelmessig».

Oppsummert vil en bonusordning som er en fast del av lønnsordningen inngå i grunnlaget for beregning av pensjonspremie. Dette gjelder uavhengig av om den er nedfelt i arbeidsavtalen, personalhåndboken eller i et eget dokument.

Dersom bonusordningen ikke er nedfelt skriftlig, vil en tilstrekkelig fast praksis i virksomheten også innebære at bonusen inngår i beregningen av pensjonspremien til de ansatte.

Forsvinner bonusene fra finansnæringen? dnPlus

I vårt virke som arbeidsrettsadvokater ser vi at dette ofte praktiseres feil. Vi mener derfor at det er på tide å si ifra om at bonusordninger som hovedregel inngår i grunnlaget for beregning av pensjonspremier. Det er ikke adgang for arbeidsgiver til å avtale seg bort fra dette.

Virksomheter som ikke har tatt tak i dette før, bør gjøre det nå. Jo lenger disse potensielle pensjonsbombene får ligge i fred, jo verre kan smellen bli for arbeidsgiver.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.