I DN 9. april kritiserer sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe for at vi ser på trygdeordninger istedenfor jobbskaping. Bjørnstad skriver at fallende sysselsetting skyldes mangel på arbeidsplasser. Han fremhever betydningen av kompetanse, og mener at trygdesystemet gir tilstrekkelige incentiver til å jobbe – «det er ikke der problemet ligger».

Steinar Holden, leder av Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe
Steinar Holden, leder av Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe

Vi er i stor grad enige i Bjørnstads analyse av problemene, men mener likevel at hans kritikk av vår rapport er misvisende. Vi argumenterer for en helhetlig politikk med forslag på mange områder, og incentiver utgjør bare en del av dette.

Vi legger betydelig vekt på økt satsing på kompetanse, som at flere må få kompetanse på videregående nivå. Det er mindre kontroversielt og har fått mindre oppmerksomhet, men er like fullt en viktig del av våre forslag.

For utsatte grupper er vår oppskrift først og fremst økt etterspørsel og tettere oppfølging. Vårt forslag om en arbeidsorientert uføretrygd tar sikte på å øke etterspørselen etter personer med gradert uføretrygd ved å redusere den timelønn bedriftene må betale, og ved tiltak for å skape jobber for disse gruppene.

Vi foreslår økt bruk av lønnstilskudd for utsatte grupper, og mer penger til Nav for å styrke oppfølgingen av dem som sliter med å etablere seg på arbeidsmarkedet.

Ut fra mandatet har vi ikke foreslått tiltak for å øke den samlede etterspørselen i økonomien. Men vi viser til flere mekanismer som fører til at det blir flere jobber når antall personer som kan og vil jobbe øker. En mekanisme er at det blir lettere å skape nye jobber når det finnes kvalifiserte personer som kan fylle dem.

Ved økt arbeidstilbud vil Norges Bank kunne holde renten lav selv om sysselsettingen øker, fordi man unngår at knapphet på arbeidskraft fører til at lønnsveksten blir for høy.

På noen områder mener vi likevel at incentivene i trygdesystemet er for svake. For 19-åringer er medianinntekten etter skatt mer enn dobbelt så høy for dem som mottar trygd hele året som for dem som ikke mottar trygd, også dersom studielån inkluderes som «inntekt» (over 200.000 kroner mot under 100.000).

For personer under 25 år gir arbeidsavklaringspenger høyere ytelse enn kvalifiseringsstønaden, samtidig som oppfølgingen og fremtidige muligheter på arbeidsmarkedet ofte vil være dårligere.

Vi har høyt sykefravær sammenlignet med andre land, og forskning tyder på at sykepengeordningen bidrar til det. Langvarig sykefravær kan føre til at mange faller ut av arbeidsmarkedet.

Vi foreslår en ny sykelønnsordning som støtter opp under gradert sykemelding og motvirker utstøting fra arbeidslivet. Forslaget innebærer noe lavere kompensasjonsgrad ved langtidsfravær, men samtidig mulighet til å få lengre sykemeldingsperiode ved gradert sykemelding. I tillegg foreslår vi å styrke arbeidsgivers incentiver til å motvirke langtidsfravær, ved å forkorte arbeidsgiverperioden mot at arbeidsgiver betaler en del av kostnadene ved langtidsfravær.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.