Forsvarlige utbytter fra norske banker

Med bakgrunn i myndighetenes ønske om utbyttebegrensninger betegner DNs Bård Bjerkholt 10. juni norske banker som tonedøve. En erfart begrenset overskuddsutdeling bør ikke gis en slik merkelapp.

Utdelingsbeløpet Bjerkholt viser til, omfatter både ordinære utbytter, gaver til allmennyttige formål og kundeutbytter. Og sett opp mot fjorårets samlede resultat etter skatt i norske banker, så utgjør utdelingen cirka ti prosent. I en normalsituasjon utdeles derimot om lag halvparten, altså cirka 50 prosent, av bankenes overskudd.

Det å holde tilbake nær 90 prosent av overskuddene er en fornuftig tilpasning i dagens situasjon og, sett under ett, lojalt mot myndighetenes ønske.

Mange banker har redusert utbyttene, noen deler ikke ut i år og enkelte har utsatt det inntil videre.

Bjerkholt antyder en kobling mellom utbyttene og reduksjonen i bankenes motsykliske kapitalkrav i mars i år, som er en regulatorisk endring for å motvirke koronakrisen. Men en utbetaling av en tiendedel av fjorårets overskudd betyr ikke at den frigjorte egenkapitalen i år, gjennom et lavere motsyklisk kapitalkrav, er blitt utbetalt til eiere.

Denne vurderingen må ses i sammenheng med at økte tapsavsetninger denne våren har spist av bankenes løpende inntjening, som er førstelinjeforsvaret, ikke deres egenkapital.

Dessuten: Norske bankers førstelinjeforsvar mot tap er langt fra uttømt, for overskuddene er gjennomgående klart positive, og norske banker er blant de mest solide i Europa.

Norsk økonomi har denne våren blitt utsatt for et kraftig tilbakeslag, men det er tegn til økende aktivitet nå. Norske banker vil også fremover legge vekt på en forsvarlig utlånspraksis, høy soliditet og ansvarlig utbyttepolitikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.