Byene skal fortettes for å redusere areal- og transportbehovet. Jeg er enig med Ruth Woods og Charles Alexander Booker fra NTNU som skriver at kommunene ikke har tilstrekkelig redskap til å stille krav til bolig- og eiendomsutviklere (innlegg i DN 1. juni). Jeg vil spille ballen videre til Kommunaldepartementet med ansvar for plan- og bygningsloven og byggeforskriftene, samt sentrale helsemyndigheter: Finnes det ingen grenser for tetthet?

Et sentralt punkt er byggeforskriftene med veiledning der det står at: «Alle boenheter og felles uteareal bør være solbelyst minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn. Avstand til tilstøtende bebyggelse bør være tre ganger lenger enn gesimshøyden på det tilstøtende bygget».

Bærum har vedtatt ny kommunedelplan for Fornebu. Den kan gi 11.000 nye boliger. Her skal avstanden være minst 1,5 ganger gesimshøyden – som hovedregel. Det kan altså bli enda trangere, men det er ikke angitt nye minstekrav. Nordvendte boliger godtas ikke. For øvrig er det ingen krav til sol i boliger.

Slike gårdsrom har ikke sol ved vår- og høstjevndøgn og ivaretar ikke barn og voksnes behov for leke- og møtesteder. Og man får problemer med innsyn i boliger og privatliv.

Vi får et vertikalt klasseskille, der de som har råd kan kjøpe toppleilighet med sol og utsikt, mens andre må nøyes med et krypinn og fattigmannssol innerst og nederst.

Myndighetene bør avklare:

  • Hva skal til for å tilfredsstille forskriftene – hvor går grensen for tetthet?
  • Kan man velge å se bort fra krav til sol i boliger?
  • Hvorfor er dette veiledende krav, mens andre bestemmelser er absolutte, med statlig styring på cm-nivå?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.