«Skal boligforvaltningen overlates til dem som kan det best», spør Anne Haabeth Rygg, nestleder i finansutvalget i Oslo Høyres bystyregruppe, i innlegg i DN 24. august.

Som tidligere leder av Boligbygg og med erfaringene vi fikk med Oslo kommunes eiendomsreform ønsker jeg å komme med noen betraktninger rundt Ryggs spørsmål.

Grovt sett bør boligene deles inn i tre kategorier, der en stor del av boligene bør eies av private aktører og leies tilbake til kommunen på markedsmessige betingelser:

  • Leieboliger: Disse boligene tilbys til beboere som har god boevne, og boligene inngår i borettslag, sameier på lik linje med som andre. På denne måten får Boligbygg en sunn konkurranse og må anstrenge seg for å levere på ønsket kvalitet og behovsdekning.
  • Overgangsboliger: Alle vil vi før eller siden ha behov for ekstra oppfølging eller tilsyn – det kan skje tidlig i livet, eller når vi blir eldre. Det vil være behov for overgangsboliger, med mer eller mindre oppfølging. Disse boligene kan eies av både private aktører og Oslo kommune. Fordelingen og antall boliger bestemmes av graden av oppfølging.
  • Spesialboliger: Der det kreves 24 timers oppfølging og tett nærvær av omsorgskapasitet, bør kommunen stå som eier.

Økonomi er et kapittel for seg. Under Oslo kommunes eiendomsreformen måtte vi selge boliger for flere milliarder kroner for å finansiere mange års manglende vedlikehold. Boligene som ble solgt, hadde kommunen behov for, men så seg nødt til å avhende dem, på grunn av et meget stort vedlikeholdsetterslep på rundt fem milliarder kroner. Tilsvarende boliger har nå kommunen måttet kjøpe tilbake, til betydelig høyere pris.

Hvordan oppstår et slikt vedlikeholdsetterslep? Jo, ved å bruke altfor lite penger til løpende, årlig vedlikehold. Hvis man tar disse årlige kostnadene inn i regnskapene, så vil trolig resultatet være store driftsunderskudd, men det er dette som viser det korrekte bildet av situasjonen.

Både private og offentlige eiendommer har jo behov for vedlikehold og investeringer, uavhengig av eierskap.

I dag virker det som om kommunen skyver problemet fremfor seg og i tillegg tar ut utbytter som burde vært reinvestert i boligmassen. Det synes som om det er god politikk å investere seg ut av problemene.

Oslo kommune bør ta vare på den boligporteføljen den besitter fremfor stadig å kjøpe nytt.

Vekslende politisk ledelse og makt vil alltid skape usikkerhet rundt eierskap og forvaltningen av den kommunale eiendomsmassen. Denne usikkerheten og stadig skiftende politisk agenda bidrar til dårlig forvaltning og sløsing med fellesskapets midler.

Amund Alm
Amund Alm

Man bør finne robuste eierstrategier og få et mer pragmatisk forhold til offentlig og privat eierskap. Etter min informasjon har det sittende byrådet avsluttet velfungerende avtaler med private aktører. Hvis det er korrekt, er det svært alvorlig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.