Gjerdrum kommune er nå blitt siktet for å unnlate å reagere på varsler om fare for ras i et område med kvikkleire. Men det er rimelig at ordføreren og hans stab i kommunen ikke forsto alvoret i varslene. En slik vurdering burde ha vært fortatt av kompetente fagfolk i på fylkesnivå eller av statlige institusjoner. Det kunne også være andre forhold som representerer en fare for skred i området.

Lokalt styre kan virke attraktivt, men små og også store kommuner sjelden har tilstrekkelig kompetanse til å ta seg av saker som krever faglig innsikt (ingeniører og geologer).

Resultatet blir ofte en utstrakt bruk av konsulentfirmaer. De har ikke ansvar for virksomheten i kommunen.

Vi kan ikke vente at Gjerdrum kommune skulle kunne bedømme hvor alvorlig erosjonen i en bekk kunne være for stabiliteten av hele området med kvikkleire.

En rapport om årsakene til raset, avgitt 29. september i fjor, konkluderer med at årsakene til raset er komplisert, men at erosjon i en bekk kan ha utløst raset. Det vil likevel være forbundet med betydelig usikkerhet å bygge på et område med kvikkleire som skråner. Rapporten presiserer at den ikke gir konklusjoner om ansvarsforhold og erstatning.

Kommuner kan bli utsatt for lokalt politisk press for å gjennomføre forskjellige prosjekter som ikke følger faglige råd. Den største feilen var jo at utbyggingen av dette området ble godkjent.

Det var rart at Gjerdrum kommune kunne tillate bygging av et nytt boligfelt i et område som var kartlagt av Norges Geotekniske Institutt (NGI) som meget skredfarlig på grunn av kvikkleire. Det var også rart at NGI ikke advarte kommunen mot denne utbyggingen da den ble planlagt, selv om de ikke hadde noe formelt ansvar for dette.

Heller ikke NVE ser ut til å ha grepet inn for å stoppe denne boligbyggingen.

De kunne valgt områder to-tre kilometer lenger vest for kommunesenteret Ask, hvor det ikke er kvikkleire. Kvikkleire dannes når elver kommer ut i havet eller fjorder hvor det er salt vann slik at de negativt ladede leirpartiklene «flokkulerer» og danner kvikkleire. I områder som lå over den marine grense (her cirka 200 meter) ble det ikke dannet kvikkleire. Dette området hadde etter at isen trakk seg tilbake for cirka 10.000 år siden ikke ligget under havnivået i fjorden, som til å begynne med strakte seg helt til Mjøsa.

Det ville være mye bedre å administrere slike inngrep i naturen på fylkesnivå eller av statlige institusjoner. Det burde da bygges opp større fagmiljøer som vil kunne kartlegge større områder og lage gode løsninger uavhengige av kommunegrenser.

Det er stor mangel på fagfolk på dette området, og det er viktig at det er kvalifiserte fagfolk på fylkesnivå eller statlig nivå. Det vil også redusere bruken av dyre konsulenter. Det er viktig at de som fatter de administrative beslutningen også har egen faglig kompetanse.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.