Elbiler utgjør en langt høyere andel av nybilsalget i Norge sammenlignet med andre europeiske land. Ifølge norske myndigheter er årsaken til dette at staten bruker offentlige midler, slik som fritak for moms og reduserte bompenger, til å stimulere etterspørselen. Dette kan åpenbart være et godt miljøtiltak, særlig siden EØS-avtalen er med på å sikre at tiltakene er treffsikre og effektive.

EØS-tilsynet Esa skal sørge for at offentlige midler som går til miljøtiltak er innenfor EØS-avtalens rammeverk. I 2017 konkluderte Esa med at tiltak for å øke salget av elbiler i Norge utgjorde statsstøtte. Slik statsstøtte kan i utgangspunktet være uheldig, fordi den kan vri konkurransen til skade for samfunnet og i verste fall forbrukerne. Esa kom likevel til at elbilstøtten var forenlig med EØS-avtalen, nettopp fordi hensynet til miljøet veide tyngre enn den eventuelle ulempen av konkurransevridningen.

I forbindelse med Esas godkjennelse tilbød norske myndigheter seg å gjennomføre en evaluering av om tiltakene for å øke elbilsalget fungerer etter hensikten. En slik evaluering er i tråd med hva Europakommisjonen anbefaler medlemsstatene i lignende saker, og er viktig av flere årsaker. For det første gir den nyttig informasjon om hvorvidt milliardene av kroner man gir i støtte fører til en effektiv oppnåelse av miljømålene. Er det slik at støtten kun fører til lavere priser og økt etterspørsel etter elbiler, eller kommer den i fremste rekke forhandlerne til gode? For det andre gir en slik evaluering muligheten til å vurdere hvorvidt tiltakene er treffsikre, gitt også den teknologiske utviklingen de siste årene. Er det for eksempel slik at fritak for moms sikrer at andelen elbiler vil fortsette å øke i årene som kommer, vil andelen øke også uten slik statsstøtte eller må det andre tiltak til?

Svarene på slike spørsmål kan ha betydning for hvorvidt statsstøtte til elbiler vil være forenlig med EØS-avtalen etter at dagens godkjenningsordning utløper neste år.

Esa er en pådriver for det grønne skiftet. Samtidig er EØS-avtalen og Esas håndheving av regelverket om statsstøtte med på å sikre at offentlige midler brukes på en mest mulig effektiv måte. Det er to fluer i én smekk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.