I perioden fra 2008 til 2013 åpnet skiferrevolusjonen i USA store nye muligheter for vår industri. Oljeprisen var godt over 100 dollar, og forventningene i markedet var at dette skulle fortsette. Både vi og de fleste av våre konkurrenter gjorde store investeringer, og vi betalte alle for mye.

Investeringene tålte ikke testen da oljeprisen stupte fra 2014, og derfor har vi – som andre – gjort store nedskrivninger.

Etter kjøpet av selskapet Brigham Exploration i 2011 og stor aktivitetsvekst, avdekket vi store internkontrollutfordringer i USA-organisasjonen. I tillegg hadde deler av den et uakseptabelt kostnadsnivå. Dette burde vi avdekket før, men da vi oppdaget disse forholdene i 2014, ble et omfattende oppryddingsarbeid igangsatt. I dag har vi en vesentlig styrket internkontroll, og organisasjonen drives med betydelig lavere kostnader.

Styret, konsernledelsen og den lokale ledelsen i USA var tett på dette arbeidet fra starten, og internrevisjonen hadde en viktig rolle. Det var full åpenhet til ekstern revisor om svakhetene og om forbedringsarbeidet.

Det er viktig å lære fra feil som ble gjort i denne perioden, men det betyr ikke at alt var galt eller at alt er tapt. Det er riktig at vi nå har en regnskapsmessig redusert egenkapital på cirka 200 milliarder kroner basert på dagens valutakurs. Men, vi har også en skattefordel på cirka 40 milliarder kroner.

Det er strenge krav for å innregne en utsatt skattefordel i regnskapene, og vi legger til grunn forsiktighetsprinsippet. Denne eiendelen er derfor ikke medregnet i de finansielle resultatene. Men selv om den ikke er regnskapsført, forventer vi å utnytte denne utsatte skattefordelen i årene fremover.

Vi sitter nå på betydelige olje- og gassressurser som kan skape store verdier fremover. Det endelige bidraget fra USA er avhengig av hvor godt vi klarer å drive videre en virksomhet som i dag er konkurransedyktig – samt utviklingen i olje- og gasspriser.

For oss er det viktig å korrigere bildet DN skaper av hemmelighold. Virksomheten i USA er ikke et eget segment i vårt regnskap, men vi gir omfattende informasjon om resultatene, også på våre kapitalmarkedsdager. I vår årsrapport fremgår det akkumulerte egenkapitaltapet, og man kan finne detaljert informasjon tilbake til 2015. At DN ikke har sett denne informasjonen, betyr ikke at det er hemmeligholdt. Dette egenkapitaltapet inkluderer virksomheten både på land og til havs.

Hovedårsaken til de regnskapsmessige tapene er nedskrivninger av investeringer gjort fra tidlig på 2000-tallet og frem til 2013 både i daværende Statoil og Hydro. Vi har rapportert åpent om alle nedskrivninger i USA. Siden fusjonen har rundt ni milliarder dollar kommet fra landbasert virksomhet og rundt fire milliarder dollar fra offshoreaktivitet. I tillegg har selskapet tap på offshore leting på rundt fire milliarder dollar grunnet tørre brønner og signaturbonuser. Til slutt kommer finanskostnader og tap relatert til kommersielle posisjoner inkludert importkapasitet på Cove Point.

Dette utgjør til sammen mer enn egenkapitaltapet i USA.

Utfordringene knyttet til internkontroll har vært store og måtte ryddes opp i, men det er ikke årsaken til svake økonomiske resultater. Vår avsetning knyttet til risiko for tap av fordringer i USA er cirka 60 millioner dollar, eller tilsvarende 0,23 prosent av det totale tap av egenkapital.

Equinor har de siste tiårene bygd opp en internasjonal virksomhet innenfor olje og gass, og vi er nå godt i gang med det samme innenfor fornybar energi. Vi har tatt både gode og dårlige beslutninger, slik vi også har gjort i Norge.

Det er for enkelt å i ettertid være for de investeringene som viste seg å være gode og mot dem som har gitt tap.

Fasiten så langt fra vår internasjonale virksomhet er en positiv kontantstrøm fra drift på nesten 700 milliarder kroner med dagens valutakurs og vi sitter på verdifulle eiendeler med potensial for verdiskaping i tiår fremover. Vi har gjennomført verdiskapende salg utenfor Norge, blant annet Shah Deniz-feltet og en andel i Peregrino, som til sammen tilførte selskapet rundt 6,7 milliarder dollar.

Siden børsnoteringen i 2001 har vi bygd opp den internasjonale virksomheten og samtidig gitt god avkastning til aksjonærene. Bedre enn våre konkurrenter. Bedre enn hovedindeksen på Oslo Børs. Og veldig mye bedre enn oljeprisutviklingen i samme periode. Dette er også en del av bildet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.