Det internasjonale energibyrået IEA la nylig frem rapporten «Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector». Her påpeker de at energisektoren står for tre fjerdedeler av verdens klimagassutslipp, og er bestemmende for om verden kan klare å unngå de verste effektene av klimaendringene.

Energisektoren må oppnå netto-null utslipp innen 2050 om vi skal nå 1,5 graders målet.

Energisektoren står derfor overfor kanskje den største omstilling menneskeheten har stått overfor. Dette skal gjøres samtidig som alle sikres stabil og rimelig tilgang til energi.

IEA har vært, og er, en helt sentral premissleverandør for energipolitikken verden over. Tradisjonelt har de pekt på verdens stadig økende behov for energi, spesielt olje, gass og kull. De har også i sine «Energy Outlook rapporter» konsekvent undervurdert veksten i fornybar energi. Når de nå peker på at det må gjøres en dramatisk omlegging i hele den globale energisektoren, bør også Norge lytte.

IEA understreker at fornybar energi, spesielt sol- og vindenergi, blir sentralt i årene som kommer.

IEA peker på at summen av alle de globale planer er fortsatt ikke nok. Enda mer må gjøres. Det blir ikke enkelt, men det er mulig

EU, med sin «Green Deal» og Storbritannia har store ambisjoner for veksten i fornybar energi frem mot 2030 og 2050. Nå ser det ut for at også USA kommer etter. Det samme gjør Kina og en rekke andre store økonomier i Asia. Men IEA peker på at summen av alle de globale planer er fortsatt ikke nok. Enda mer må gjøres.

Det blir ikke enkelt, men det er mulig og det gir også store muligheter.

Det som har slått hardest ned i Norge er ett av de første punktene i IEAs veikart: Fra 2021 bør ingen nye olje- og gassfelt bli godkjent for utbygging. Det innebærer at leting etter nye olje og gassforekomster blir unødvendig i alle land. Men det vil fortsatt være behov for produksjon fra eksisterende felt.

I dette perspektivet blir «stabile rammevilkår» for petroleumsindustrien, som det ofte argumenteres for i Norge, meningsløst. Når virkeligheten endrer seg så raskt og dramatisk som den nå gjør, kan vi ikke fortsette «på stø kurs». Her gjelder det å legge om raskt. Det vil gi håp for å nå utslippsmålene, og samtidig frigjøre kapital og arbeidskraft som vil gjøre oss i stand til å skape nye markeder for norsk industri, norsk fornybar energi og norsk kompetanse.

Vi ser med spenning frem mot 11. juni, når regjeringen skal legge frem en veileder for søknadsprosessen for havvind, veikart for hydrogen og en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

Vil vi få se den kursendringen som må til? Vil den speile de omleggingsbehov som vises til i «Green Deal» og av IEA?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.