Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) vurdert virkningene av Northconnect, en konsesjonssøkt ny utenlandskabel for kraft som er planlagt fra Sima innerst i Hardangerfjorden til Peterhead i Skottland.

Eierne av prosjektet på norsk side er kraftselskapene E-CO Energi, Agder Energi og Lyse Produksjon, som alle er eid av norske kommuner og fylkeskommuner, og Vattenfall, som er eid av den svenske staten.

Alle eksisterende utenlandskabler mellom Norge og utlandet er eid og drevet av Statnett.

NVEs analyser viser at Northconnect er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. Dette resultatet står seg også for endrede forutsetninger om utviklingen i kraftmarkedene fremover. I vår analyse vil Northconnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år.

Lønnsomheten i en utenlandskabel drives av prisforskjellen på kraft time for time mellom to land. Jo større prisforskjellen er, jo større er verdiskapingen for samfunnet av krafthandel. Kraften vil til enhver tid flyte fra landet med lavest pris til landet med høyest pris. Kraftprisen går da litt opp i landet som eksporter kraft, og litt ned i landet som importerer kraft.

Hvis vi i årene fremover får en utvikling med lave norske kraftpriser, for eksempel som følge av økt utbygging av vindkraft i Norden, vil prisforskjellen mellom Norge og Storbritannia bli høy. Lønnsomheten i Northconnect går da opp. Det samme skjer dersom britiske kraftpriser fremover blir høye, for eksempel som følge av høye gasspriser eller høye priser på CO2.

Får vi derimot en utvikling med høye norske kraftpriser eller lave britiske priser, vil lønnsomheten i prosjektet gå ned. Det skal etter vår vurdering likevel svært mye til for at Northconnect ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

At et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr ikke at alle i samfunnet vil tjene på det. Vår analyse tyder på at Northconnect det meste av tiden vil bli brukt til eksport. Vi anslår at de norske kraftprisene vil øke med 1–3 øre per kilowattime (kWh) i gjennomsnitt over kabelens levetid på 40 år.

Prisøkningen blir størst når kraftprisen i Norge allerede er lav, slik som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon.

Når prosjektet likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt i våre analyser, er det fordi gevinsten til dem som tjener, er høyere enn tapet til dem som taper.

En økning i kraftprisen betyr at verdien av norsk kraftproduksjon øker. Den økningen kommer alle kraftprodusenter til gode, ikke bare de som eier kabelen. Det meste av norsk kraftproduksjon er offentlig eid. Økte inntekter til kraftprodusentene i Norge betyr derfor økte skatteinntekter og utbytte til stat og kommuner. De endelige fordelingsvirkningene vil avhenge av hvordan inntektene blir brukt.

En indirekte virkning av Northconnect vil være reduserte handelsinntekter på Statnetts eksisterende utenlandskabler. Det er to grunner til det: For det første fører Northconnect til at handelsvolumet på Statnetts kabler går ned. I tillegg reduserer Northconnect prisforskjellen på kraft mellom Norge og andre land. Dermed reduseres også handelsinntektene fra de øvrige utenlandskablene.

Handelsinntektene fra Statnetts utenlandskabler går til redusert nettleie for norske forbrukere. En reduksjon i disse inntektene vil derfor isolert sett gi norske nettkunder litt høyere nettleie. Vi har anslått økningen i nettleien til rundt 0,4 øre/kWh.

OED har bedt om at NVE vurderer Northconnect i lys av brexit. Det er ingen enkel oppgave, siden situasjonen rundt brexit er veldig uavklart.

Det er liten tvil om at brexit øker usikkerheten i prosjektet. Mye av usikkerheten er om Storbritannia fremtidige tilknytning til EUs felles energimarked. Det kan også tenkes andre virkninger, for eksempel endrede betingelser i det britiske kapasitetsmarkedet for kraft. Brexit kan dessuten få konsekvenser for hvor mange andre kabler som blir bygget mellom Storbritannia og kontinentet.

Selv om det er usikkerhet rundt brexit, vil nok de fundamentale forskjellene mellom kraftsystemene i Norge og Storbritannia vedvare. Det tilsier gevinster ved utveksling av kraft mellom Norge og Storbritannia også i fremtiden.

Les også dette innlegget: Kabelsyken koster klimaet dyrt

OED har også bedt NVE vurdere virkningene av Northconnect på det norske kraftsystemet. Sima i Hardanger er et sterkt punkt i det norske nettet. Northconnect vil føre til endret kraftflyt i Norge, men utløser ikke i seg selv behov for større investeringer i nytt nett. Northconnect vil også bety lite for norsk forsyningssikkerhet, siden den allerede er god.

Vi har også sett på virkningene for miljø og areal lokalt. Det må bygges en omformerstasjon i Sima, som vil bli godt synlig. En gråor-heggeskog vil gå tapt. Det må bygges flom- og skredsikring for anlegget. Samlet vurderer vi likevel vurderingene av miljø og areal som akseptable.

Bør så Northconnect få konsesjon?

Det har ikke NVE tatt stilling til. Northconnect er i sterk grad en politisk sak i Norge. NVE er vedtaksmyndighet for energianlegg, men i denne saken har OED trukket vedtaksmyndigheten tilbake. Departementet har i stedet bedt NVE gjøre en samlet vurdering av søknaden. Det har NVE gjort.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.