Hvis verden skal nå målene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader i 2100, må halvparten av klimagassene kuttes innen 2030. Det kommer frem av rapporten «The Heat Is On» som FNs miljøprogram (Unep) nylig la frem.

Det bekrefter hvor alvorlige klimaendringene er, og hvor viktig det er at alle land og sektorer bidrar til å redusere utslippene raskt.

Hildegunn T. Blindheim
Hildegunn T. Blindheim

Norsk olje- og gassbransje tar også vårt ansvar for å redusere utslipp. Næringen støtter målene i Parisavtalen. Vi skal redusere utslippene på norsk sokkel med 40 prosent innen 2030, og ned mot nær null innen 2050.

Nå jobber vi systematisk for å innfri Stortingets vedtak om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Men det er ikke nok.

Verden må også redusere utslippene fra bruken av olje og gass. Derfor jobber vi med løsninger som hydrogen og CO2-fangst og -lagring. Det er behov for mye ny fornybar kraft. Derfor har vi ambisiøse mål for bunnfast og flytende havvind. Det er kraftproduksjon Norge og Europa vil trenge for å redusere utslipp.

Selv om produksjonen på norsk sokkel vil reduseres på sikt, ifølge Oljedirektoratets prognoser, vil verden fortsatt trenge olje og gass i 2050, også i et netto null-scenario innenfor Parisavtalen.

Den pågående energikrisen i Europa og andre steder i verden har økt etterspørselen etter råolje fordi det er mangel på kull og gass. Det internasjonale energibyrået (IEA) opplyser at det forventer større etterspørsel etter olje i år og neste år enn hva byrået tidligere har anslått. Det er bekymringsfullt.

Vedvarende ekstreme priser kan svekke støtten til utbygging av fornybare energikilder, nettopp fordi de er mer ustabile enn de fossile.

Men skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen i henhold til Parisavtalen, må vi utvikle og ta i bruk alt av lav- og nullutslippsteknologier. Elektrifisering, energieffektivisering, CO2-fangst og -lagring, hydrogen og havvind, som våre medlemmer er tungt involvert i, må til.

Vår næring bruker kompetansen fra industrien til å utvikle nye lavutslippsløsninger og grønne verdikjeder, som havvind, CO2-fangst og -lagring, og hydrogen fra naturgass. Den fornybare energien vil være med å kutte utslipp på sokkelen, mens overskudd fra olje- og gassvirksomheten vil brukes til å investere i grønne prosjekter.

Slik er vi også en del av løsningen som kan bidra til at verden når FNs bærekraftsmål, og målene som er satt i Parisavtalen.

Klimakrisen er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Det haster å få på plass fornybar energi og teknologiutvikling. Derfor blir globalt samarbeid på tvers av industrier, landegrenser og politiske skillelinjer helt avgjørende fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.