Vannkraftmagasinene er Norges kraftlagre og representerer daglig vårt strømpotensial. Med pumpekraft kan magasinene bli store strømbatterier som aldri tømmes.

Norsk vannkraft kan med det bli Norges og Europas fornybare kraftlager.

Kate Rodin
Kate Rodin

Investeringskostnaden for gjenbruk av magasinvann er lav i et bærekraftig samfunnsregnskap over kraftverkenes levetid – som er nærmest ubegrenset. Det vil øke fleksibiliteten i norsk vannkraftproduksjon vesentlig, med beskjedne naturinngrep.

Torbjørn Kristian Nielsen
Torbjørn Kristian Nielsen

Norske vannkraftverk produserer cirka 90 prosent av strømmen som forbrukes nasjonalt. Kraftverkene er hovedsakelig offentlig eide og forsyner Norge med sikker og stabil basiskraft. Norge kontrollerer vannfyllingen i magasinene uten innblanding fra EU og kan fritt gjennomføre tiltak som øker magasinkapasitet i eksisterende vannkraftverk uten store naturinngrep.

Kraftverkene bør pålegges minimum fyllingsgrad på høyt nivå før vintersesongen starter og å gjenbruke magasinvann. Gjenbruk av magasinvann er mulig med elektrisk drevne pumpekraftanlegg nedstrøms kraftturbinene, som pumper vannet tilbake til magasinet. Det sikrer kontinuerlig fulle magasin til ny strømproduksjon.

Slik kan dagens tørrårskonsekvenser avverges. Fremtidige mangel på smeltevann og generelt vanntilsig til magasinene kan kompenseres på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Samtidig må Norges sentralnett bygges ut for å sikre strøm til lik pris i hele landet, og flaskehalser mellom nord og sør må unngås. Det vil gi et godt bidrag til å oppfylle Parisavtalen, og redusere klimarisikoen samtidig som prisene i Norge holdes på et rimelig nivå.

Den norske stat og kraftkommuner tjener årlig milliarder av kroner på salg av olje, gass og vannkraft. Som rik energinasjon har vi store muligheter til produksjonsøkning i våre 1739 vannkraftverk, hvorav bare 30 med pumpekraft i dag, ifølge NVE.

Ifølge NVE var Norges vannkraftpotensial fra 2016 på om lag 212 terawattimer (TWh) per år, og om lag 62 prosent er nå utbygget. Ved innganger til 2022 var midlere årlig produksjon i det utbyggede vannkraftsystemet beregnet til knapt 138 TWh.

Utbygging av nye kraftverk er nedprioritert etter Alta-konflikten, men utbygging av pumpekraft i eksisterende kraftverk skaper neppe stor konflikt.

Vannkraftproduksjon er den billigste måten å produsere stabil grønn strøm på.

Regjeringen kan tilby investeringsstøtte til pumpekraft ved omprioritering til vannkraftsektoren. Midlene kan tas fra subsidiene som nå gis til olje- og gasselskap for å dekke utgifter til prøveboring på norsk sokkel.

I tillegg kan kraftprodusenter og nettforetak eid av det offentlige få beholde sine overskudd, mot øremerket bruk til pumpekraft og nettutbygging.

Gassknapphet i EU øker i dag strømprisene på grunn av manglende tilgjengelig fornybar energi. Prisen vil fortsette å øke når EU snart stenger flere termiske kraftverk og atomkraftverk uten grønn erstatningskraft.

Prisøkningen forsterkes i Norge av lav vannkraftproduksjon forårsaket av knapphet på vann i magasinene, og manglende nettkapasitet, særlig mellom nord og sør. Prisen på kraftbørsen settes av lavt tilbud på gass i EU, som igjen gir høye priser for strøm fra norsk vannkraft.

Gass, olje og kull skal fases ut i det grønne skiftet. Det krever sterk økende tilgang på fornybar kraft. Norge har nøkkelen til raskt å møte etterspørselen. Norges eksport og import gjennom sjøkabler til Europa reduserer CO2-utslipp fra termiske kraftverk. De forurenser mer når produksjonskapasiteten reguleres opp eller ned.

Ved Norges hjelp kan produksjonen i EU holdes stabil gjennom døgnet når etterspørselen varierer. Kablene har siden 1970-tallet tjent Norge godt økonomisk og som strømberedskap i tørrår.

Klimakrisen krever langsiktig investeringer og nye samfunnsriktige prioriteringer. Kraftprodusenter og netteiere må pålegges samfunnsansvar. FNs klimapanel varslet nylig behov for gjennomgripende samfunnsendringer for å redusere klimarisikoen. Valgene som tas innen 2032, vil bli avgjørende for om vi lykkes. Verdens nasjoner oppfordres å gjennomføre samfunnsendringer som reduserer klimarisikoen.

Norge må snarest gjennomføre tiltak som reduserer klimarisikoen tilstrekkelig. Mer ren norsk vannkraft er svaret for å møte Norges og EUs strømbehov, stabilisere strømprisen og oppfylle Parisavtalen.

… store muligheter til produksjonsøkning i våre 1739 vannkraftverk, hvorav bare 30 med pumpekraft i dag

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.