Utbygging av havvind på norsk sokkel var opprinnelig tenkt primært som et industriutviklingsprosjekt, men Russlands invasjon av Ukraina har vist at både Norge og Europa har et akutt behov for trygg, grønn kraft.

Utbygging av havvind forutsetter tildeling av konsesjoner etter Havenergiloven. Slik det ser ut nå, vil konsesjonssøknadsprosessen kreve at de aktuelle utbyggerne gjennomfører egne feltstudier i konsekvensutredningsfasen.

Thomas Gunnar Dahlgren
Thomas Gunnar Dahlgren

En «feltstudie» er en studie hvor nye data samles «i felt», altså i sjøen i denne sammenheng. Dette kan gjøres med for eksempel et forskningsfartøy med verktøy som sedimentgrabber og undervannsrobot.

Atle Blomgren
Atle Blomgren

I en «desktop-studie» forlater man ikke kontoret, men baserer sitt arbeid på data som allerede er samlet inn fra havet og publisert i for eksempel vitenskapelig litteratur eller andre kilder.

Feltstudier er generelt viktig, men de åpnede områdene på sokkelen er allerede godt studert, både i forhold til havmiljø og andre næringers interesser, så her bør en kunne skille mellom studier som er konsesjonsrelevante, og studier som er utbyggingsrelevante.

Dersom konsekvensutredningsfasen gjennomføres som desktop-studie med mulighet for krav om kompletterende feltstudier i detaljplanleggingsfasen, kan prosessen frem mot produksjonsstart reduseres med minst ett år.

Norce sammen med universitetene i Bergen, Stavanger og Agder og flere potensielle havvindutbyggere har i år startet opp kapasitetsløftprosjektet ImpactWind Sørvest. Dette er et stort, forskningsrådsfinansiert prosjekt som skal bygge kunnskap og data med relevans for konsesjonsprosessene innen havvind, både i og utenfor Norge.

De aktuelle områdene for havvind er identifisert ut fra flere grundige studier om lokalt, marint miljø, og om andre næringers bruk av områdene til eksempelvis fiskeri, sjøfart og turisme.

Nordsjøen er faktisk et av verdens mest studerte marine økosystem.

Hovedtyngden av publisert vitenskapelig litteratur indikerer at havvind er positivt for marint liv gjennom opprettelse av skjermede områder, hvor havvindturbiner fungerer som kunstige rev.

Forskningen og erfaringen fra havvind i andre deler av Nordsjøen indikerer også svært liten risiko for at en havvindutbygging skal medføre noen form for økologisk kollaps. Det eksisterer kunnskapshull, men disse må studeres gjennom studier av faktiske forandringer av miljøet underveis i utbyggings- og driftsfasen.

For å kunne gjennomføre denne type miljøundersøkelser må det først etableres en «miljøstatus», ideelt sett over inntil tre år for å fange opp naturlig variasjon. Studier av faktiske forandringer av miljøet kan altså ikke gjennomføres før aktiviteten starter opp og er derfor ikke relevante for tildeling av konsesjon. Figuren viser hvordan noen av utbyggerne tenker om prosessen frem mot endelig investeringsbeslutning.

Slik det ser ut nå, kan areal for havvind tildeles i andre kvartal 2023. Aktørene som får tildelt areal, må forberede et konsekvensutredningsprogram (KU-program) som vil ta rundt ett år hvis det ikke kreves feltstudier. Dersom det kreves feltstudier, vil konsekvensutredningsfasen kunne ta rundt to år ekstra.

Når konsekvensutredningen er godkjent, må det søkes om konsesjon, en prosess som tar rundt ett år. Etter at konsesjon er tildelt, må en regne med ytterligere 2,5 år til detaljplanlegging, kompletterende feltstudier, innkjøp og finansiering, før en endelig kan «trykke på investeringsknappen» for å bestille turbiner.

En må så forutsette tre-fire år til leveranse av turbiner og installasjon i havet. Dersom konsekvensutredningsprosessen kan kjøres som desktop-studier, kan konsesjoner tildeles allerede i tredje kvartal 2024, slik at investeringsbeslutninger kan tas allerede ved utgangen av 2026.

Å gjennomføre konsekvensutredningsfasen som desktop-studier vil altså kunne spare ett år, uten at vi ser noen risiko for at dette skal kunne gå ut over havmiljøet

Nordsjøen er faktisk et av verdens mest studerte marine økosystem

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.