Regjeringen kom nylig med nytt forslag til lov for etterretningstjenesten. Lovforslaget inkluderer en bearbeidet utgave av den omstridte løsningen for bulkinnhenting og -lagring av metadata, såkalt tilrettelagt innhenting (tidligere omtalt som digitalt grenseforsvar).

Lovforslaget mottok vesentlig kritikk i forrige høringsrunde da det ble fremlagt. Nå er det klart for en ny, demokratisk debatt om overvåkning.

Det nye lovforslaget er bearbeidet og kontrollmekanismene er ifølge regjeringen selv, forbedret. Likevel er det et viktig spørsmål som knapt er berørt i den offentlige debatten om lovforslaget.

Det handler om nytteverdien av tilrettelagt innhenting:

  • Vil tiltaket bidra til å oppfylle formålet som regjeringen har lagt til grunn?
  • Vil det bidra til å avdekke terror, spionasje, sabotasje og cyberangrep?

Vi vet ikke.

Ingen av oss vet med sikkerhet. Jeg håper det, men har frem til nå dessverre ikke sett noen vitenskapelig fremstilt dokumentasjon som underbygger tiltakets nytteverdi. Det synes jeg er litt urovekkende når man ønsker tidenes mest omfattende statlige overvåkningstiltak, innført i Norge.

Det jeg imidlertid har sett mye av, er anekdoter og påstander som i større grad virker politisk motivert fremfor vitenskapelig. Sjefen for Etterretningstjenesten har blant annet uttalt at «det blir fest i Russland og Kina hvis Norge dropper datalagring» og «vi kunne ha avverget angrepet mot Helse Sør-Øst».

Etterretningstjenesten har utvilsomt et behov for å kunne lese av noe datatrafikk, slik at den kan avdekke omfanget av illegitim statlig etterretningsaktivitet over internett. Den trenger også virkemidler for å avdekke kommunikasjon mellom terrorister i utlandet og personer i Norge.

Det eksisterer imidlertid andre, mer målrettede metoder som kan bidra til å oppfylle de to nevnte formålene, metoder som er mindre inngripende i borgernes grunnlovsfestede rett på kommunikasjonsfrihet og personopplysningsvern.

Med innføringen av tilrettelagt innhenting beveger vi oss over en prinsipiell grense som vi tidligere aldri før har vært villige til å gjøre og som av teknologiske årsaker tidligere ikke har vært mulig. Vi vet godt at dersom vi velger å gjøre dette, er det ingen vei tilbake til fraværet av statlig masseovervåkning.

For la oss være ærlige. Bulkinnsamling og -lagring av ekstremt store mengder metadata er per definisjon masseovervåkning, noe også professor i «surveillance studies» David Lyon bekrefter. Dette også selv om utlevering av dataene først kan finne sted etter at en domstol har godkjent utleveringen.

De negative sidene ved statlig masseovervåkning er godt dokumentert både teoretisk og empirisk innenfor flere ulike fagretninger. Blant annet skriver professor Neil M. Richards i Harvard Law Review at slik ikke-målrettet masseovervåkning er problematisk, men at våre samfunn i dag ser ut til å mangle forståelse for hvorfor.

Etterretningstjenestens to scenariobeskrivelser, som presenteres i Lysne II rapporten, er det nærmeste jeg har kommet norske myndigheters forsøk på å vise til dokumentasjon av nytteverdi.

Ett scenario beskriver hvordan tiltaket vil bidra til å avdekke utenlandske aktører som står bak cyber-aktivitet mot norske virksomheter. Det andre scenarioet beskriver hvordan kommunikasjonen mellom terrorister i utlandet og nordmenn avdekkes.

Til forskjell fra kunnskap fremstilt med bruk av vitenskapelige metoder, er det liten antydning til tvil eller usikkerhet å spore i scenariobeskrivelsene. Dette til tross for at alle de statistiske, metodiske og tekniske fallgruvene som eksisterer, er godt kjent og kompliserer bruk av stordata-analyse.

Peter Bergen m.fl. (2014) gjennomførte en studie av nytteverdien til slik ikke-målrettet bulk innsamling av metadata i forbindelse med 225 terrorrelaterte saker i etterkant av 11. september 2001. Studien viste at bulkinnsamling av trafikkdata fra mobiltelefoner hadde minimal nytteverdi (1,8 prosent). Bruk av tradisjonelle, målrettede metoder som informanter, telefonavlytting og ransaking/arrestordrer hadde stor nytteverdi (48 prosent).

Ifølge studien hadde amerikanske myndigheter overdrevet effektene av masseovervåkningen.

Poenget er ikke at tilrettelagt innhenting er unyttig, men at nytteverdien ikke nødvendigvis er så åpenbar som de største interessentene i denne saken skal ha det til å være. Etter mitt syn burde det vært lagt ned vesentlig mer arbeid i å fremskaffe slik dokumentasjon.

Det er utfordrende for deltagende parter i et opplyst demokrati å vurdere nødvendigheten og forholdsmessigheten av inngrepet, når det ikke foreligger slik objektiv dokumentasjon av tiltakets antatte nytteverdi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.