I Dagens Næringslivs lederartikkel 29. april, fremsettes det påstander om Arctic Securities’ (Arctic) regler for ansattes egenhandel som er feilaktig fremstilt. Det står blant annet: «Det er derfor oppsiktsvekkende at Arctic ikke har hatt strengere og bedre rutiner for egenhandel hos ansatte», og: «Også alle de meglerhusene som, i motsetning til Arctic, lenge har hatt klare regler for ansattes egenhandel og håndtering av intern informasjon».

Arctic tar egenhandelssaken meget alvorlig. Våre regler og rutiner for ansattes egenhandel har alltid som et minimum vært i samsvar med gjeldende lovverk og anbefalinger fra bransjeforeningen Verdipapirforetakenes Forbund. Straks den aktuelle saken med vår tidligere analysesjef ble kjent for oss i fjor høst, nedsatte selskapet umiddelbart en arbeidsgruppe som vurderte dette regelverket, samt om vi skulle stramme inn rutinene og justere kontrollopplegget enda strengere. Det ble iverksatt tiltak med en gang, og instruksen for egenhandel ble revidert og vedtatt av styret i januar i år. Arctics kunder skal være trygge på at de kommer først – alltid.

Den nye instruksen, som også er gjennomgått av Arctics internrevisor PwC, innebærer en ytterligere skjerpelse av selskapets interne regler og rutiner. Sentrale forhold i Arctics egenhandelsregler er:

Forhåndsgodkjenning og bindingstid:

  • De ansatte må søke og innhente godkjennelse til handel i aksjer og obligasjoner.
  • Egenhandel klareres fast én dag i uken av en komité bestående av compliance og leder for corporate finance. Alle handler skal i tillegg godkjennes av den ansattes overordnede.
  • Potensielle egenhandler vurderes opp mot corporate finance-oppdrag og analyseutgivelser.
  • Det vil ikke være tillatt å handle aksjer i et selskap der analysedekning er konkret planlagt og derigjennom heller ikke i såkalte blackoutperioder mellom notering og offentliggjøring av analyser.
  • Ansatte kan ikke delta i emisjoner hvor Arctic er tilrettelegger.
  • Det er tre måneders bindingstid ved handel i obligasjoner og aksjer.

Analytikere:

  • Analytikere kan ikke eie aksjer i selskaper i en sektor som de selv dekker og hvor Arctic har analysedekning. For analysesjefen gjelder summen av begrensningen for alle analytikerne.
  • Bransjeanbefalingen legger opp til at analytikere kan beholde aksjer mottatt ved for eksempel arv eller fusjonsvederlag. Dette tillates ikke i Arctic.

Rapportering og etterkontroll:

  • All egenhandel av ansatte kontrolleres av compliance.
  • Eventuelle brudd på regelverket rapporteres til styret.

PwC er fra 2021 engasjert som internrevisoren til Arctic. En hovedoppgave for internrevisor er å gjøre uavhengige kontroller av at vi etterlever regelverk og interne rutiner. PwC utfører ikke en granskning av Arctic. Inntil resultatene fra PwCs arbeid foreligger, har Arctic innført et midlertidig forbud mot kjøp av verdipapirer for ansatte.

I tillegg til alle de innskjerpende tiltakene som tidligere er gjennomført, har vi forsterket kontrollrutinene for egenhandel og styrket kapasiteten i compliance gjennom å ansette to nye medarbeidere. Arctic har tidligere bestemt at juridisk avdeling og compliance skal skilles fra hverandre, og vil ansette en ny leder for compliance-avdelingen. Inntil vedkommende er på plass, fungerer Arctics viseadministrerende direktør Hege Marthinussen i denne stillingen.

Finanstilsynet understreker i sin endelige rapport, som ble offentliggjort 19. april 2021, at Arctic har gjennomført flere tiltak for å forhindre at det kan stilles spørsmål ved analytikernes integritet. Tilsynet tar disse tiltakene til etterretning og kommer i rapporten ikke med ytterligere pålegg eller krav til Arctic.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.