Over tid har det bygget seg opp en stadig sterkere frustrasjon blant mange av våre medlemmer som opplever at Finanstilsynet i liten eller ingen grad viser evne til å opptre med den forutsigbarhet man kan forvente fra myndighetenes side.

Iman Winkelman
Iman Winkelman (Foto: Presse)

Frustrasjonen ble ikke mindre da tilsynet nylig benyttet fredagskvelden til å sende alle landets sparebanker et likelydende brev med vurderinger og presiseringer når det gjelder regelverket for kapitalutvidelser.

Henvendelsen føyer seg inn i rekken av brev fra tilsynet midt i sparebankenes periode for planlegging og gjennomføring av årsmøter/generalforsamlinger.

Tilsynets henvendelser er problematisk av minst to årsaker:

  • For det første medfører valg av tidspunkt at det kan oppstå situasjoner der ellers like virksomheter i ulik grad kan tilpasse seg tilsynets vurderinger. Enkelte av bankene har allerede gjennomført sine generalforsamlinger og fattet vedtak om emisjoner og utbytte, mens andre kan hensynta tilsynets vurderinger i påvente av gjennomføring av eget eiermøte.

Tatt i betraktning at våre medlemmer befinner seg i en gjensidig konkurransesituasjon til hverandre overfor kapitalmarkedet, er det uheldig at tilsynet ikke henvender seg til næringen før den første sparebanken har gjennomført sin generalforsamling.

  • De faglige og juridiske vurderingene fra tilsynets side er heller ikke alltid i samsvar med konklusjonene fra andre finansjuridiske miljø om hvordan regelverket skal forstås, eller hva som er etablert praksis der det ikke foreligger tydelige lovbestemmelser.

Dette medfører at henvendelsene fra tilsynet skaper unødvendig usikkerhet både blant bankene selv, og blant dem som stiller kapital til rådighet for bankene gjennom investeringer i egenkapitalbevis.

Samtidig kommer henvendelsene fra tilsynet på et tidspunkt som ikke gjør det mulig å bruke tid på dialog og avklaringer som bidrar til omforent lovforståelse, ettersom konklusjonen på disse vurderingene uansett ikke hadde vært på plass før den siste sparebanken hadde avholdt sin generalforsamling.

Finanstilsynets fremferd i år finner sted til tross for at vi også tidligere har gjort tilsynet oppmerksom på at henvendelser om regulatoriske forhold fortrinnsvis bør skje i perioden før eller etter den ordinære generalforsamlingssesongen.

Vi finner det også overraskende at Finanstilsynet velger å operere på en måte der de selv ikke inviterer til dialog eller åpner for kontradiksjon før man konkluderer endelig med hensyn til viktige regulatoriske spørsmål.

De faglige innvendingene mot tilsynets vurderinger i brevene sparebankene har mottatt de siste årene, tilsier at problemstillingene bør underlegges en grundigere og mer helhetlig behandling enn den som til nå har funnet sted.

... problemstillingene bør underlegges en grundigere og mer helhetlig behandling enn den som til nå har funnet sted

Dette er også noe vi forventer at skjer på vegne av en sparebanksektor som blir stadig mer oppgitt over Finanstilsynets mangel på forutberegnelighet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.