Janne Haaland Matlary beskylder i en kronikk i DN 16. juli norske frivillige organisasjoner for moralisme i utenrikspolitikken. Hun fremholder at det å insistere på at myndighetene tar inn over seg de menneskelige kostnadene ved vår vedtatte asylpolitikk vil føre til «at Norge raskt går under».

Hvilket Norge tenker hun på? Det demokratiske Norge basert på felles humanistiske verdier, kjempet frem i fellesskap, gjennom århundrer? Eller noe annet?

Nordmenn har muligens vært bortskjemte. Vi er, siden den kalde krigens slutt, blitt vant til å leve i et land hvis utenrikspolitikk, i alle fall øyensynlig, gjenspeilte den allmenne oppfatningen om hvilke verdier som bandt oss sammen: Et land som opprettholdt asylinstituttet og som ikke nølte med å ta opp menneskerettigheter og brudd på dem, til og med i land der vi selv var til stede med gunstige oljekontrakter. Vi gjorde det likevel – fordi det reflekterte våre felles verdier. Hvem er vi nå? Hvem vil vi være?

Med en stadig mer turbulent situasjon globalt der gamle allianser knaker i sammenføyningene, ser vi med stor bekymring på undermineringen av det liberale, verdipolitiske fellesskapet Norge og verden har nytt godt av de siste 30 årene. Som svar på utfordringene ønsker imidlertid Matlary seg mer realpolitikk, ikke mindre. Der er vi uenige.

Når de store og mektige landene ikke lenger stiller som garantister for den liberale verdensordenen, settes de liberale og demokratiske kreftene i alle land på prøve. Ofte vil «harde» interesser trumfe «myke» verdier i utenrikspolitikken.

Norske myndigheter vil i økende grad bli stilt overfor tøffe dilemma – Tiananmen eller laks? Forsvarssamarbeid eller menneskerettigheter for flyktningbarna? – og det er ikke gitt at det alltid vil være våre humanistiske verdier som veier tyngst.

De felles humanistiske verdiene vi i så lang tid har tatt for gitt, er ikke lenger selvsagte. Det internasjonale sivilsamfunnet har nå en uhyre viktig oppgave i å hindre tilbakeslag mot hardt tilkjempede demokratiske friheter.

At det norske sivilsamfunnet samler seg rundt felles verdier, er ikke moralsk fallitt – tvert om, det er både riktig og logisk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.