Fraværsgrensen har tjent elevene godt. Vi skal ha regler for fravær i skolen. Elevene skal forberedes på videre studier, på jobb og på voksenlivet. Da må vi også stille tydelige krav til oppmøte.

Vi vil erstatte dagens fraværsgrense med et nytt reglement for nærvær, som er mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene, og bidrar til at flere fullfører videregående skole.

Nye fraværsregler må lages basert på oppdatert kunnskap. Jeg har derfor bestilt et kunnskapsgrunnlag av Utdanningsdirektoratet som kommer til høsten, og jeg vil sette meg godt inn i det før vi foreslår endringer. Vi vil også sende forslagene på høring, slik at alle som ønsker, får mulighet til å uttale seg.

Endringer i fraværsreglene må ta høyde for at det er ulike – og ofte komplekse – grunner til at elever er borte fra skolen. De aller mest sårbare elevene med høyt fravær trenger tettere og en annen oppfølging enn bare en fraværsgrense.

Vi vet også at fastlegene er hardt presset og at de bruker mye tid på å attestere skoleelevers fravær. Regjeringen ser derfor på hvordan vi kan få ned arbeidsbelastningen og hvilke arbeidsoppgaver som kan fjernes. Det inkluderer om fastleger skal bruke tid på å attestere kortvarig fravær for skoleelever.

Verden ser annerledes ut enn den gjorde i 2016 da fraværsgrensen ble innført. Blant annet foreslår vi i den nye opplæringsloven en fullføringsrett for elever i videregående opplæring, som det er bred tverrpolitisk enighet om. Med en fraværsgrense på ti prosent kan vi ende i en situasjon der vi holder folk i videregående lenger enn nødvendig.

Målet er at folk kommer ut av videregående og er kvalifisert for jobb eller videre studier så raskt som mulig. Den nye opplæringsloven gjør det derfor nødvendig å se på fraværsregelverket.

Det er ikke fraværsgrensen alene som avgjør om elevene er på skolen eller ikke. Et trygt og godt skolemiljø, trygge voksenpersoner og faglig engasjerende undervisning er minst like viktig. Vi jobber derfor langs flere spor for å øke tilstedeværelsen blant elevene.

Jeg er opptatt av at et nytt nasjonalt fraværsregelverk skal utarbeides med involvering fra elever, lærere og de andre som jobber i skolen. Målet er vi alle enige om. At flere elever, både ungdom og voksne, møter opp og gjennomfører skolegangen sin.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.