Høyesterett har i dom avsagt 4. juni i «reisetidssaken» avklart at reisetid i forbindelse med arbeid andre steder enn på fast arbeidssted, og som finner sted utenfor alminnelig arbeidstid, skal anses som arbeidstid.

Dette bygger på en tolkning av vilkåret om å stå «til disposisjon» for arbeidsgiver i definisjonen av arbeidstid i arbeidsmiljøloven paragraf 10–1 (1) og arbeidstidsdirektivet art.