Under overskriften «Dårlige råd fra eiendomsmeglerne» kritiserer direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet et forslag om å fjerne utlånsforskriften, fremmet av foretaksforeningen Eiendom Norge. Hun gir uttrykk for at eiendomsmeglerbransjen har egeninteresse i høyere gjeldsopptak og høyere omsetningstakt, som ikke sammenfaller med samfunnets og forbrukernes interesser.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) finner grunn til å presisere at Eiendom Norge representerer foretakenes interesser, mens NEF representerer eiendomsmeglernes interesser. Vi konstaterer at vi har helt ulikt syn på utlånsreguleringen.

NEF har i vårt høringssvar argumentert for videreføring av utlånsforskriften, i hovedsak med dagens innretning, uten innstramninger. I tillegg har vi foreslått at Finansdepartementet vurderer risikoreduserende tiltak for å dempe sårbarheten i husholdningene.

Utlånsforskriften bør etter vår vurdering åpne for at bankene kan tilby lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel til lånesøkere med god betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning, for eksempel i form av lengre fastrentekontrakter. Vi konstaterer at flere høringsinstanser peker i samme retning.

Vi støtter også Norges Banks forslag om å vurdere endringer og forenklinger i rentestresstesten basert på erfaringer med et høyere rentenivå.

Det er nær sammenheng mellom gjelds- og boligprisvekst. Utlånsreguleringen har ikke bare bidratt til å dempe gjeldsveksten, den har samtidig bidratt til å dempe boligprisveksten. Det har gjort det mulig for flere å etablere seg i boligmarkedet. Fra 2017 til 2021 har NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse registrert en betydelig vekst i både antall og andel førstegangskjøpere.

For tiden er boligmarkedet i korreksjon, med fall i omsetning og priser, utløst av renteutviklingen. Førstegangskjøpere er mindre aktive enn tidligere. Vi venter en kort overgangsperiode til en ny normal neste år, med et korrigert prisnivå, og markedet blir mer tilgjengelig for førstegangskjøpere.

Utlånsreguleringen har tjent samfunnet godt. Uten den ville sårbarheten i husholdningene vært betydelig større. Risikoen for et dramatisk boligprisfall ville vært tilsvarende høyere. Våre medlemmer er mellommenn i bolighandelen, som skal ivareta kjøpere og selgere sin interesse i en finansielt og juridisk trygg handel. Derfor har eiendomsmeglerne sammenfallende interesser med samfunnet og forbrukerne. Og derfor ønsker vi videreføring av utlånsreguleringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.