Det er vanskelig å være uenig med Øyvind Kvalnes i at de små skritts vei med å inkludere litt etikk i alle kurs kan være fruktbart for å skape mer etisk bevissthet blant norske handelshøyskolestudenter (DN 13. desember). Men som debatten har vist, mener representanter for noen av disse fagene at etikkbevisstheten ikke er så gal som Kvalnes har hevdet.

Jeg er mener problemet er et annet og større for de unge studentene som kommer fra videregående skole.

Etikk er et omfattende felt, der Kvalnes er opptatt av aktørers moralske beslutningsbevissthet. Men spørsmålet er hvor dårlig skodd studentene egentlig er hjemmefra og fra skoleverket når det gjelder personlig moral og etikk. Det er konteksten – økonomien og næringslivet – som er ny, og den møter de til gjengjeld på handelshøyskolene i det alt vesentlig brukket ned i ulike enkeltfag som tar for seg deler av helheten.

Knut Sogner
Knut Sogner

Å putte filosofisk etikk inn i hvert av disse fagene hjelper ikke helhetsforståelsen.

Studentene lærer ingen ting om fremveksten og den etiske forankringen av markedsøkonomien i intrikate, konstitusjonelle nasjonale systemer og internasjonale avtaler. De lærer ikke systematisk fra starten av i utdannelsesløpet om bedriften som en sammenhengende og kompleks helhet, men derimot som noe som kan brekkes opp i ulike elementer (fag) og der individuell bevissthet prioriteres over kollektiv. De lærer ikke om Norge.

Generelt er ikke forholdet mellom bedrift og samfunn problematisert, og lite tyder på at de etiske temaene de etter læreplanen skal lære noe om – etikk, bedrifters samfunnsansvar og bærekraft – læres bort som de historiske og plastiske fenomenene de er.

Faren er at temaene i korte og antageligvis oppsplittede behandlinger dermed fremstår mer som utenpåklistrede og politisk motiverte pliktløp enn som genuine innsiktsgivende refleksjonstemaer studentene kan ta med seg videre.

Det finnes ikke noe klart dannelsesmål for siviløkonomutdannelsene. Etter min mening er det nødvendig at de lærer filosofisk etikk, og der er Kvalnes og jeg på linje. Men dette er ikke tilstrekkelig. Det personlige moralske ansvaret må balanseres mot kunnskap og forståelse for andres – bedriftens, samfunnets – etiske og moralske vurderinger i videre forstand.

Studentene må få perspektiver på økonomien og næringslivet som gjør dem skikket til mer enn å være seg bevisst sine egne beslutninger og roller. De må kunne ha perspektiv på virksomheten de jobber i, på bransjen sin, og delta i samfunnsdiskusjoner om viktige spørsmål som angår næringslivet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.