Oppdrettsnæringen forsikrer bare litt over halvparten av sine virkelige verdier og er i realiteten selvassurandør for det meste av sine verdier. Har investorene i næringen tatt innover seg dette nå med den pågående algeinvasjonen?

Det er vanlig praksis i industrivirksomhet for øvrig å forsikre sine verdier ut fra påløpte kostnader på varer i arbeid – altså varer under produksjon – samt kostnader for gjenoppbygging ved brann og andre katastrofer. Den samme praksis ble etablert i oppdrettsnæringen tidlig på 1990-tallet, da fortjenesten var nesten fraværende. Da ga det mindre mening å forsikre ut fra markedsverdier, men næringen skiller seg fundamentalt ut fra annen industri på ett viktig punkt – den virkelige verdien av varer i arbeid.

I tradisjonell industri er omsetningsverdien av varer i arbeid stort sett langt under de kostnader som er påløpt på et tidspunkt hvor realisasjon av det uferdige produkt eller tap av varen inntreffer. Dette fordi produktet enten ikke kan brukes til noe eller det vil påløpe store kostnader med å igangsette produksjonen igjen etter en stans. Slik sett er varer i arbeid i realiteten overforsikret i forhold til markedsverdien til glede for eiere og finansinstitusjoner.

I oppdrettsnæringen stiller dette seg fundamentalt annerledes. Fisken har en reell omsetningsverdi fra cirka tre kilo og oppover mot ønsket slaktevekt på over fem kilo. Markedsprisen er riktignok litt lavere ved lavere vekt. Fullvoksen laks prises nå til 66,22 kroner per kilo, mens fisk på to–tre kilo prises til 50,71 kroner per kilo, og fisk på tre–fire kilo prises til 58,90 kroner per kilo, ifølge Akvafakta.

Alger kommer alltid på det verst tenkelige tidspunktet: på vår og sommer, når fisken nærmer seg full slaktevekt.

Forsikringsverdien på fire kilos laks vil som regel være de kostnader som er brukt for å få fisken frem til fire kilos størrelse. Gjennomsnitt i Norge er cirka 35 kroner per kilo. Dette betyr at fratrukket egenandel på 20 prosent av forsikringsverdien, og bearbeidingskostnader på cirka ti kroner per kilo, gir dette et nettotap på 20,90 kroner per kilo på en fullt salgbar fisk som fortsatt er «varer i arbeid».

I et standard anlegg som produserer 4–5000 tonn, med én million fisk, er gjennomsnittsvekt cirka fire kilo, og da utgjør det reelle uforsikrede tapspotensialet så mye som 60 til 80 millioner kroner.

Disse tallene er kjente for alle oppdrettere, men næringen er risikotagere på høyt nivå på dette området og synes å gamble høyt med sine verdier. Forsikringspremien utgjør kun 13 øre per kilo produsert fisk, ifølge Fiskeridirektoratets lønnsomhetsanalyse 2017. En enkel forutsetning er at premien vil øke lineært med forsikringsverdien, altså at fullforsikret vil premien kunne øke med syv til ti øre per kilo og fortsatt utgjøre en marginal kostnad, spesielt dersom ulykken inntreffer.

Seneste gang slik algekatastrofe inntraff i Norge var i 1991 og den slo ut mange oppdrettere. Den seneste store algekatastrofen som rammet næringen var i Chile i 2016, hvor over 25 millioner laks, svarende til cirka 100.000 tonn eller cirka 10–15 prosent av årsproduksjonen, døde. Dette algeangrepet slo ut store deler av den lokale laksenæringen i Chile.

Norske selskaper med produksjon i Chile slapp heldig unna totalt sett, fordi de kun har en marginal del av sin produksjonskapasitet lokalisert til Chile. Et tilsvarende omfang i Norge kan få helt andre konsekvenser for de norske selskapene.

Vi anbefaler at næringen, spesielt de som ikke er store nok og geografisk spredt slik at de kan opptre som selvassurandører, tar en grundig gjennomgåelse av sin risikoprofil og hvordan denne best kan sikres.

Forsikringsnæringen bør også inviteres til nytenking med de kommersielle rammebetingelser som gjelder for næringen nå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.