Hvor høyt setter du pris på at et tonn CO2-utslipp reduseres? Prisanslag som uttrykker kostnaden av CO2-utslipp i kroner og øre finnes, og brukes i kost-nytte-analyser. I et innlegg i DN 16. mai oppfordrer Gøril L. Andreassen og Knut Einar Rosendahl Finansdepartementet til å anbefale en CO2-pris til bruk i slik samfunnsøkonomisk analyse. Dette er noe departementet forsøkte seg på for noen år siden, men de fremmet aldri en spesifikk pris.

Finansdepartementet er imidlertid ikke den eneste autoriteten innen kost-nytte-analyse. Transportsektoren har historisk sett vært toneangivende for bruk av kalkulasjonspriser, og sektoren er kjent for utstrakt bruk av kost-nytte-analyser i forbindelse med investeringsplanlegging. Kost-nytte-analyse handler om å regne på verdier som det kan virke umulig å sette en pris på, som for eksempel ren luft, fravær av støy, redusert fare for tap av liv eller tidsbesparelser.

Når det gjelder klimagassutslipp, råder det generelt ikke enighet om hvordan de skal verdsettes, men i transportsektoren har likevel én CO2-pris klart å etablere seg i analyserapporter og håndbøker som veileder kost-nytte-analyse. Den CO2-prisen inkluderes i milliard-beregningene i Nasjonal transportplan, og hvilken rolle prisen spiller i de beregningene påvirkes av prisnivået som er valgt.

CO2-prisen som ofte brukes i transportsektoren ligger på 250 kroner per tonn CO2-ekvivalenter (2016-kroner), eventuelt en hundrelapp mer avhengig av hvordan analytikere tolker håndbøkene. Prisen skal øke til 380 kroner i 2020. Selv om det finnes betraktelig lavere CO2-priser i sirkulasjon, har prisen som brukes fått kritikk for å ligge for lavt.

Kritikere mener at CO2-prisen i transportsektoren er for lav til at den kan tippe anbefalingene i kost-nytte-analyser i en mer klimavennlig retning, fordi andre hensyn – for eksempel tidsbesparelser eller rene inntekter – veier tyngre. Noen mener at CO2-prisen burde gjenspeile målet som transportetatene har satt seg i Nasjonal transportplan (50 prosent kutt sammenlignet med 2016 innen 2030), og henviser til at dagens pris ikke er tilstrekkelig høy til at den kan rykke utslippsreduserende transportprosjekter opp på prioriteringslisten. Hvis vi sammenligner med transportsektoren i Sverige, så bruker de en CO2-pris som er fire ganger så høy som den norske.

Samtidig er ikke nødvendigvis CO2-prisen i kost-nytte-analyse et middel for å oppnå klimamål, men et middel for å synliggjøre klimagassutslipp i en planleggingsfase. Noen mener at CO2-prisen er adekvat fordi den ligger og dupper på omtrent samme nivå som CO2-prisen i karbonmarkedet, det vil si rundt 26 euro. Hva som er en god CO2-pris kommer an på hva folk mener hensikten med prisen er.

Kalkulasjonsprisen for klimagassutslipp som benyttes i transportsektoren har sin opprinnelse i noen ti år gamle karbonmarked-prognoser. I dag vil ingen påta seg æren – eventuelt ansvaret – for CO2-prisen som sirkulerer, og noen anser det som en tilfeldighet at den landet på akkurat det prisnivået. Uansett har CO2-prisen åpenbart en viss aksept og legitimitet, siden den har klart å etablere seg.

Selv om Finansdepartementet ikke har signalisert at de vil anbefale en CO2-pris for kost-nytte-analyse, kan det se ut til at transportsektoren er på ballen. I en konkurranse for beregning av eksterne kostnader ved godstransport som ble utlyst i fjor, informerte Statens vegvesen om at det skal etableres et konsistent faglig grunnlag i transportsektoren for beregning av kostnadene knyttet til blant annet klimagassutslipp. Rapporten som foreslår en slik ny CO2-pris er trolig rett rundt hjørnet. Om transportetatene klarer å enes om en pris før neste Nasjonal transportplan, gjenstår å se.

Selv om diskusjonene om CO2-pris preges av samfunnsøkonomisk terminologi, er det viktig at vi som samfunn følger med på dem. Det er flere grunner til dette. Den første grunnen er at det brukes betydelige ressurser på kost-nytte-analyser, og at slike økonomiske resonnementer betegner arenaer hvor politiske beslutninger tas. Dessuten handler disse diskusjonene om hvordan vi som samfunn ønsker å demonstrere og håndtere en av dagens mest omdiskuterte utfordringer – klimaendringene. Det er mange som ser til transportsektoren og kalkulasjonsprisene de bruker. Når transportetatene nå eventuelt enes om en CO2-pris, tas en beslutning som kan spille en rolle når vi planlegger hvordan fremtidens samfunn skal se ut.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.