Protesten mot et prosjekt i Rauland er det siste i en voksende rekke varsler om at hyttebyggingen er ute av kontroll. Kommunene rår over det viktigste instrumentet for vern av sårbare naturområder – Plan- og bygningsloven. De prioriterer utbygging, ikke vern.

Helge Hveem, professor emeritus og hytteeier
Helge Hveem, professor emeritus og hytteeier (Foto: Privat)

Dette strir mot nasjonale mål om en bærekraftig utvikling, stadig skjerpet i en rekke stortingsvedtak siden 1990-tallet. Det strir også mot nylig skjerpede internasjonale krav om vern av biologisk mangfold.

Oppfatter Stortinget og regjeringen varslene? Med noen unntak tyder intet på det.

I 2006–07 laget Riksrevisjonen en rapport for Stortinget om arealplanlegging og –disponering (RR dok. 3:11, 2006-07). Den slo fast at utviklingen «på flere områder ikke ivaretar verdier og prinsipper som Stortinget har vektlagt for å sikre en bærekraftig arealdisponering» (s. 8). Bygging på snaufjell og i skoggrensen, de spesielt sårbare naturområdene, økte med 25 prosent 1985–2005. Det bygges «i strid med kommuneplanens arealdel både som følge av reguleringsplaner og gjennom dispensasjoner» (s. 11). 50 prosent av alle søknader om å få bygge i områder regulert til landbruks-, naturvern- og friluftsformål (LNF-områder), ble innvilget. Fylket fremmer sjelden innsigelser, til tross for at loven sier at dispensasjon bare skal gis unntaksvis og «av særlige grunner».

Er det blitt bedre? Intet tyder på det. Jeg har ikke sett nyere rapporter som sier noe annet; den siste KOSTRA-rapporten gjelder jordvern. Siden 2005 har kommunene dessuten fått større, ikke mindre selvstyre i utbyggingssaker.

Problemet illustreres i Nord-Aurdal i Valdres. Her har et flertall i formannskapet (fungerende planutvalg) vedtatt å omregulere et LNF-område på Aurdalsåsen til utbygging. Det er det viktigste området for naturopplevelser for mange hundre hytter nær det. Omregulering skjer mot rådmannens innstilling om å bevare LNF-status. Og mot sterk opposisjon fra en hytteforening med over 700 medlemmer.

Vi som har hytte i området, sier ikke nei til flere hytter, men vil at kommunen skal holde seg til den plan den selv har vedtatt. Når det ikke skjer, må vi ha sterkere virkemidler på nasjonalt og regionalt nivå. Kommunens rett til å vurdere arealplaner jevnlig er gitt i loven, men den må utøves i samsvar med overordnede nasjonale mål. Hytteforeninger i Valdres har derfor samlet foreslått varige grenser for utbygging med sikte på å bevare sårbare høyfjells- og skoggrenseområder.

Apropos: regjeringen la nylig frem en melding om Opplysningsvesenets fond (OVF). Det eier store områder som tidligere tilhørte Kirken, også i fjellet. OVF eier det nevnte området i Aurdalsåsen og vil selge det til utbygger, trass i at området er LNF og trass i at OVF er forpliktet til å ta natur- og miljøhensyn. Regjeringen foreslår at Kirken skal få inntektene fra OVFs drift. Kanskje den også bør uttale seg om hvordan inntektene skal skaffes? Kanskje til og med instruere OVF om å la sine eiendommer i sårbare naturområder forbli naturopplevelser for folk flest?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.