Ved en mer sjenerøs strømstøtte vil bedriftene kunne sette lavere priser. Det kan hjelpe norske husholdninger på to måter: Lavere prisvekst får pengene til å strekke litt lenger. Og lavere renter fordi Norges Bank ikke trenger å øke renten så mye.

Martin Blomhoff Holm
Martin Blomhoff Holm

Norske husholdninger opplever i dag en dyrtid der både elektrisitetspriser og andre priser har økt mye. Statistisk sentralbyrå rapporterte mandag om at konsumprisene har steget med 6,9 prosent fra september i fjor, enda høyere enn det Norges Bank ventet. Husholdningene mottar strømstøtte for å kompensere for høye elpriser, men de må selv håndtere de høye prisene på andre varer.

Marcus Hagedorn
Marcus Hagedorn

Mange opplever at pengene ikke strekker til og flere og flere oppsøker hjelp.

Regjeringen besluttet i september at strømstøtten til bedriftene ikke skal være like sjenerøs som husholdningenes strømstøtte. Lærdommen fra koronastøttepakken var at støtte til bedriftene i stor grad var støtte til eierne. Man ønsket derfor å begrense strømstøtten til bedriftene.

Den beslutningen kan ha oversett nytten en slik strømstøtte kunne hatt for husholdningene, gjennom lavere priser og renter.

Hvordan kan husholdningene tjene på strømstøtten til bedriftene?

Firmaer flest opererer ved å legge til en profittmargin på kostnadene sine. Når elektrisitetsprisene øker, vil bedriftene ønske å dekke inn disse kostnadene ved å øke kundenes priser. En strømstøtte vil dempe dette behovet for å øke prisene. Dette vil hjelpe norske husholdninger gjennom å redusere prisveksten.

Den andre effekten kommer gjennom virkningen på renten. Gjennom sitt mandat er sentralbanken nødt til å reagere på høyere prisvekst ved å øke renten, noe som øker boliglånsrentene til norske husholdninger. Ved å dempe prispresset vil strømstøtten til bedriftene også kunne føre til lavere renter.

Det er særlig bedriftenes strømstøtte som spiller en rolle i Norges Banks rentebeslutning. Norges Bank legger særlig vekt på kjerneprisveksten (KPI-JAE) i rentebeslutningen, der elektrisitetspriser ikke inngår. Strømstøtten til husholdningene har derfor svært liten effekt på Norges Banks rentebeslutning fordi den nesten utelukkende påvirker priser som ikke inngår i kjerneprisindeksen.

Strømstøtten til bedriftene vil derimot ha betydelig effekt på rentebeslutningen, fordi den påvirker de fleste priser, også de som inngår i kjerneprisindeksen.

Høy og vedvarende prisvekst påvirker alle. Men lavinntektshusholdninger er særlig utsatt fordi de kjøper mer av varer som har utpreget høy prisvekst og fordi de har færre muligheter til å kutte utgifter. Derfor er det viktig å dempe prisveksten i dag. Norges Bank gjør sitt ved å øke rentene, men kostnadene – lavere etterspørsel og økt arbeidsledighet – er store.

Strømstøtten til bedriftene kan hjelpe Norges Bank i denne situasjonen ved å dempe prisveksten uten å øke arbeidsledigheten.

Men vil ikke strømstøtten til bedriftene være problematisk fordi man setter markedsmekanismene ut av spill?

Dette synet overser en viktig lærdom fra historien. Høy prisvekst krever alltid sterke mottiltak. Læreboken sier at det er sentralbankens som skal gjennomføre disse ekstraordinære tiltakene for å få ned prisveksten. Men hvorfor skal vi begrense oss til dette tradisjonelle tankesettet?

I stedet bør man dra nytte av de mulighetene som finnes til å koordinere finans- og pengepolitikken. En strømstøtte til bedriftene skal ikke erstatte strammere pengepolitikk, men hjelpe sentralbanken ved å redusere prisveksten.

Samtidig finnes det avveininger. Staten har høye inntekter fra de høye strømprisene i dag. Disse pengene kan brukes til strømstøtte, men de kan også brukes til andre formål. I tillegg vil strømstøtten redusere incentivene til strømsparetiltak.

Alle aspekter bør være med i en vurdering. Men de indirekte effektene av strømstøtten i form av lavere inflasjon og renter ser ut til å ha blitt oversett.

Strømstøtten til bedriftene kan hjelpe Norges Bank ved å dempe prisveksten uten å øke arbeidsledigheten

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.