I DN 16. juli skriver WWF at Equinor har en uklar vei mot netto null og at selskapets energiomstillingsplan hverken er tydelig eller ambisiøs nok. Equinors plan er derimot både ambisiøs og realistisk.

På generalforsamlingen i mai hadde aksjonærene anledning til å ta stilling til energiomstillingsplanen. Den fikk støtte av 97,5 prosent av stemmene. I tillegg til støtte fra staten som største aksjonær, stemte mer enn tre fjerdedeler av øvrige aksjonærer for planen. Med aksjonærenes tillit blir det viktigste fremover å levere på selskapets ambisjoner.

Hilde Røed
Hilde Røed

Energiomstillingsplanen beskriver hvordan Equinor skal levere energi med stadig lavere utslipp og oppnå ambisjonen om netto null utslipp innen 2050. Planen er både konkret og målbar. Store endringer må skje allerede innen 2030. Derfor legger planen særlig vekt på tiltak innenfor dette tiåret.

WWF setter spørsmålstegn ved om Equinor skal redusere produksjon fra olje og gass, bruken av klimakvoter og hvor mye fornybar energi selskapet skal produsere mot 2030.

Kort fortalt er planen å:

  • Halvere klimagassutslipp fra egenopererte felt innen 2030, hvorav 90 prosent skal realiseres gjennom absolutte utslippskutt.
  • Allokere mer enn halvparten av årlige bruttoinvesteringer til fornybar energi og lavkarbonløsninger (karbonfangst og -lagring og hydrogen) og nå 12–16 GW installert fornybarkapasitet innen 2030.
  • Redusere netto karbonintensitet, inkludert utslipp fra bruk av solgte produkter, med 20 prosent innen 2030.

Ambisjonene frem mot 2030 skal realiseres gjennom konkrete prosjekter. Men for å lykkes må et storstilt samarbeid på plass. Vi er avhengig av at tilgangen på fornybar- og lavkarbonprosjekter og rammebetingelsene for å investere er til stede.

Det nyttig for selskapet å lytte til spørsmål, innspill og innvendinger for å forstå hvor det er usikkerhet og hvor det er behov for at vi blir tydeligere, slik at vi kan få til samarbeidet som kreves for å løse klimautfordringen.

WWF hevder at nesten halvparten av de nye olje- og gassprosjektene vil tape penger i et 1,5-gradersscenario og at våre utslipp vil øke med 22 prosent innen 2030.

Equinor forventer lavere olje- og gasspriser over tid og stiller robusthetskrav til lønnsomheten i alle våre prosjekter, slik at de skal være lønnsomme ved betydelig lavere priser.

Vi har gjort en analyse av den planlagte prosjektporteføljen i lys av lavutslippsscenarioene fra det internasjonale energibyrået (IEA), inkludert netto null-scenarioet. Konklusjonen er annerledes enn WWFs konklusjon. Resultatene finnes i vår års- og bærekraftsrapport.

Det stemmer heller ikke at vi planlegger å øke produksjon og utslipp frem til 2030. Planen er å opprettholde produksjonen av olje og gass på samme nivå som i dag frem mot 2030, men energien utvinnes med lavere utslipp. Samtidig skal vi bygge ut fornybar energi og lavkarbonløsninger. Slik sikrer selskapet langsiktig verdiskaping samtidig som det bidrar til å levere energi med lavere utslipp.

For å møte verdens energibehov trenger vi en ansvarlig energiomstilling. Den må kunne sikre både utslippskutt og stabil energiforsyning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.