Kan det virkelig stemme at et flertall i Stortinget ønsker å gjennomføre et prosjekt som vil føre til at en rekke nødvendige prosjekter må utsettes i lang tid, som vil bli et subsidiesluk i all fremtid, og som vil føre til økning i klimagassutslipp, store naturinngrep og ha minimal betydning for reisemiddelfordelingen?

Arbeiderpartiet har heldigvis tatt noen forbehold. Slike vedtak hører fortiden til. I dag blir store prosjekter utredet og vedtatt på en annen måte.

Før årtusenskiftet vedtok Stortinget alle prosjekter, slik Stortinget tilsynelatende nettopp gjorde. Det førte til feilslåtte konseptvalg, store overskridelser og en rekke skandaleprosjekter. Siden da har vi lært. Store statlige prosjekter må løse et problem og møte et reelt behov. Det aller viktigste er at vi velger riktig løsning.

Det er alltid ulike løsninger på et problem. Det er årsaken til at regjeringen i januar ga alle transportetatene i oppdrag å samarbeide om en konseptvalgutredning for transportløsninger i Nord-Norge.

Ifølge mandatet for utredningen skal man blant annet oppdatere Jernbanedirektoratets utredning av nytte og kostnader ved utbygging av en Nord-Norge-bane fra 2019, vurdere behov for oppgradering av E6 og fylkesveinettet, samt sjøtransport som alternativ til landbaserte løsninger.

Det viktigste er at man vurderer reelt ulike alternativer og disses egnethet med hensyn til nytte, kostnader, måloppnåelse, og eventuelle negative virkninger.

Alle store statlige prosjekter må ha vært gjennom konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring, før de eventuelt kan bli vedtatt av Stortinget. Hvis Stortinget mener at den største investeringen i Fastlands-Norge siden krigen skal unntas dette, bør man samtidig be transportetatene avslutte sin pågående utredning.

Det har ingen hensikt å utrede hvis beslutningen om løsning allerede er fattet.

All politikk, også den som gjelder Nord-Norge, bør bygge på kunnskap og begrunnede standpunkter, ikke slagord, floskler og ønsketenking. Jernbanedirektoratets utmerkede utredning viste hva vi kan og ikke kan vente oss av en eventuell jernbane fra Fauske og nordover. Hvis transportetatene får fortsette sitt arbeid, vil de etter min mening vise at det finnes bedre alternativer enn å bygge jernbane langt fra all industri og der knapt noen bor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.