I Finanskomiteens høring om ansettelse av ny daglig leder for Norges Bank Investment Management (Nbim) var hovedstyrets leder og representantskapets leder ikke bare svært ulike i form, de uttalte seg også fra to ulike ståsteder i sentralbanken. Forskjellen kan oppsummeres i ett ord: Risikohåndtering.

Sentralbanksjef Øystein Olsen gjorde rede for hvordan hovedstyret har redusert risikoen for rolleblanding til et nivå som hovedstyret mener at er akseptabelt. Representantskapets leder Julie Brodtkorb fremførte sitt tindrende klare budskap basert på representantskapets premiss om at risikoen skulle elimineres.

Da er det naturlig å spørre seg om det er hensiktsmessig å eliminere risiko?

Nbims virksomhet er i hele sin natur utsatt for risiko. Stortinget har nylig gitt aksept for å øke aksjeandelen i fondet, noe som betyr at risikoen øker og det norske folk kan tape flere tusen milliarder kroner – flere statsbudsjetter – på børs. Dette har Stortinget sagt at er en akseptabel risiko.

Samlet har Stortinget hentet cirka 3400 milliarder kroner fra petroleumsvirksomheten og satt inn i Statens pensjonsfond utland. Fondets avkastning har til sammenligning vært cirka 5300 milliarder kroner. Størrelsen på avkastningen avhenger av Nbims ansatte og ikke minst daglig leder.

Det er med andre ord av svært stor økonomisk betydning at fondet får den beste lederen. Ifølge hovedstyret har Nicolai Tangen utmerket seg som den klart best kvalifiserte til å forvalte våre felles sparepenger.

Mens hovedstyret har ansvaret for den daglige driften av Norges Bank, er representantskapet et tilsynsorgan som har mange paralleller til revisorens rolle i næringslivet. Denne rollen fyller representantskapet i det alt vesentlige godt. Men i denne saken har representantskapet gått parodien på den risikoaverse revisoren en høy gang. En revisor skal påpeke risiko, men også vurdere vesentlighet og forholdsmessighet. Representantskapet synes å ha glemt denne viktige oppgaven og i stedet valgt å snakke i store ord.

Vi er ute på en farlig galei som kan koste det norske folk meget dyrt, dersom grensen for akseptabel risiko i kapitalforvaltningen skal settes til null. Finanskomiteen må være sin rolle og sitt ansvar bevisst når Stortinget nå skal trekke sine konklusjoner om Norges Banks håndtering av ansettelsessaken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.