Om du ikke har hørt om sirkulærøkonomi før, er sjansen stor for at du gjør det denne uken. Nasjonal strategi for sirkulær økonomi, som lanseres onsdag, er et sentralt prosjekt i regjeringen bærekraftsarbeid. Målet med strategien er at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

For å få til dette, er en omlegging av skatte- og avgiftssystemet avgjørende.

Caroline Persson Hager
Caroline Persson Hager

Det trengs på den ene siden økte avgifter på forurensning, forbruk og materialutvinning. På den andre siden behøves det tilsvarende mindre skatt og avgifter på arbeidskraft.

Det er ved en slik omlegging vi kan skape velfungerende og stabile markeder for sirkulære råvarer, produkter og tjenester, og stimulere til flere arbeidsplasser.

Deloitte har laget kunnskapsgrunnlaget for strategien som nå legges frem, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Vår forventning til strategien er at den gir en tydelig retning og forutsigbare virkemidler for norsk næringsliv. Det vil bidra til å realisere potensialet for verdiskaping som ligger i en slik økonomi.

Ambisjonene er store, men samtidig nødvendige for å tilpasse norsk næringsliv for fremtiden. En slik omstilling innebærer at vårt forbruk vil endre seg fra bruk og kast til gjenbruk uten avfall, og dermed løse utfordringer med råvaremangel, utslipp og forurensning.

Anders Magnus Løken
Anders Magnus Løken

Siden 1970 har det globale uttaket av naturressurser tredoblet seg, og jorden tømmes for jomfruelige råvarer. Norge er et av landene som løper størst risiko for fall i brutto nasjonalprodukt (bnp) hvis vi ikke klarer en bærekraftig omstilling av økonomien, ifølge WWFs Global Futures-rapport fra 2020. Samtidig har hovedmarkedene til norsk næringsliv ambisiøse mål om å redusere ressursbruk og kutte utslipp, gjennom eksempelvis EUs Green Deal.

… «forurenser betaler», mindre skatt og avgift på arbeidskraft og mer på materialutvinning, forbruk og utslipp, vil bidra

For å sikre fortsatt konkurransekraft for norsk næringsliv i den globale sirkulærøkonomien, mener vi at følgende områder trenger tydelige politiske virkemidler:

  • Regjeringen må sette konkrete nasjonale mål for en sirkulær økonomi i Norge. Tydelige mål er nødvendig for å utløse potensial for verdiskaping og sysselsetting som ligger i og på tvers av næringer, og for å sikre fortsatt konkurransekraft i utlandet.
  • Myndighetene må bruke skatte- og avgiftssystemet til å skape velfungerende og stabile markeder for sirkulære råvarer, produkter og tjenester. Prinsippet om at «forurenser betaler», mindre skatt og avgift på arbeidskraft, og mer på materialutvinning, forbruk og utslipp, vil bidra til dette.
  • Mer forpliktende ansvar til produsenter gjennom såkalte produsentansvarsordninger. I tillegg bør dagens ordninger gjennomgås slik at de fungerer etter hensikten. Det er også behov for et bedre system for innsamling og håndtering av avfall i Norge.
  • Mer digitalisering, særlig knyttet til material- og avfallsstrømmer, er en forutsetning for en sirkulær økonomi. Gode sanntidsdata vil bidra til at aktører kan få tilgang til tilstrekkelige mengder av sirkulære råvarer, til den kvaliteten de trenger. Bedre data vil også øke forutsigbarhet og lønnsomhet for kjøper.
  • Norge trenger et betydelig kunnskapsløft i næringslivet, offentlig sektor og blant forbrukere for å legge til rette for de samfunnsendringene som den sirkulære økonomien krever.

Norge står overfor en krevende omstilling. Samtidig har vi gode forutsetninger for økt verdiskaping og sysselsetting gjennom god tilgang til fornybare naturressurser og et høykompetent næringsliv. Norsk næringsliv kan hente ut store gevinster fra den sirkulære økonomien, det kan føre til økt sysselsetting, og vil samtidig bidra til at vi når våre klimamål.

Skal regjeringens ambisjon om Norge som et foregangsland for en grønn sirkulær økonomi bli en realitet, må den nye strategien følges opp med tydelige politiske virkemidler i tiden som kommer. En omlegging av skatte- og avgiftssystemet er et godt første steg. Først da kan vi starte reisen fra fortidens lineærøkonomi, til fremtidens sirkulærøkonomi.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.