Det er sannsynlig at Grunnloven, menneskeretter og EØS-reglene kommer til å sette stopper for flere av forslagene i Storberget-utvalgets rapport.

Gøril Bjerkan hevder at vi har tatt utgangspunkt i feil faktum (innlegg i DN 26. november). Det har vi ikke. Vi har tatt utgangspunkt i utvalgets forslag til ny lovtekst for barnehagelovens § 19 i rapporten på side 160. Den er identisk med dagens bestemmelse, med to endringer. Som nytt annet ledd:

  • «Kommunen kan stille vilkår om at barnehagen skal være registrert som ideell for å få tilskudd etter første ledd.»
  • I tredje ledd er tatt inn: «Kommunen kan stille vilkår ved tildeling av tilskudd.»

Lovteksten er helt generell, og gjelder både for eksisterende og nye barnehager.

I rapporten heter det videre at for å bli definert som ideell må barnehagen ha vedtektsfestet at det ikke kan tas utbytte.

Presset mot de private barnehagene, som i tiltro til barnehageforliket med staten gjorde full barnehagedekning i Norge mulig, gjennom utredninger, lovforslag og politisk retorikk, er ikke til å ta feil av. Snarere enn å konsentrere seg om kvaliteten og prisen på de barnehagetjeneste som leveres, synes søkelyset å være på hvordan barnehagene er selskapsrettslig organisert, og hvem som eier dem.

Slikt skaper ikke bedre eller billigere barnehager.

Etter vår oppfatning driver private barnehager økonomisk virksomhet i EØS-rettslig forstand og utgjør dertil «foretak» i konkurranserettslig og statsstøtterettslig sammenheng. EØS-avtalen utgjør dermed en relevant grense for lovgiver.

Lovforslagets diskriminering av private barnehager som kan ta utbytte, vil også i uforholdsmessig grad ramme de barnehagene som eies av aktører fra andre EØS-land.

Det finnes flere eksempler, og de er gjennomgått i vår betenkning «rettslig handlingsrom for regulering av barnehagesektoren».

Storberget-utvalget har ikke fått vurdert sine forslag opp mot Grunnloven, EMK og EØS-avtalen. Det bør skje før Stortinget behandler Rødt og SVs forslag om profittfrie barnehager, og det bør skje før regjeringen som foreslått i Hurdalsplattformen arbeider videre med anbefalingene fra Storberget-utvalget.

Vår vurdering er at flere av forslagene må legges bort, rett og slett fordi jus faktisk setter grenser for politikk i Stortinget. Det gir viktig beskyttelse for borgerne.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.