Etter at Storberget-utvalget la frem sin rapport, hvor representanten fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) var alene i mindretallet (1-5), engasjerte PBL advokater for å undersøke om noen av flertallets forslag kunne være rettsstridige. Med rettsstridig menes at lovforslagene er i strid med lov av høyere rangorden, som grunnlov, EØS-lov eller menneskerettigheter.

Gøril Bjerkan
Gøril Bjerkan (Foto: Bymisjonen)

Advokatfirmaet Sands, ved Morten Steenstrup og Aksel Hageler, ble engasjert, og leverte 13. august 2021 en velskrevet og interessant betenkning på 60 sider.

De gjengir noen av sine «funn» i et innlegg i DN den 24. november. Men her roter de. Etter å ha lest innlegget er det uklart om det er Storberget-utvalgets forslag, Rødt og SVs nylig innleverte dokument 8-forslag, eller uttalelser i Hurdalsplattformen, som de mener at kan være i strid med grunnlov, menneskerettigheter og EØS-lov. I overskriften vises det til Rødt og SVs lovforslag. I teksten kobles dette så til Storberget-utvalgets forslag, som om de var identiske. Det er de ikke.

De skriver: «Storberget utvalgets flertall foreslår nå en ny lovhjemmel hvor kommunene skal kunne stille vilkår om at barnehagen skal være registrert som ideell for å få tilskudd fra kommunene».

Og videre at «vedtar stortinget et slikt forslag, vil det innebære en av- og deprivatisering av private virksomheter. De private eierne av dagens barnehager tvinges til å gi opp retten til å gi utbytte som vilkår for fortsatt rett til finansiering».

Her kan vi ikke ha lest samme versjon av Storberget-utvalgets rapport.

I rapporten på side 159, siste hele avsnitt, fremgår med all tydelighet at: «Flertallet foreslår derfor å gi kommunene hjemmel til å fastsette vilkår for tildeling av tilskudd til nye og eksisterende barnehager. Kommunen kan bestemme at nye barnehager enten skal være drevet kommunalt, eller av private ideelle …» (min utheving).

Gitt disse klare uttalelsene ble det i forslag til lovtekst på neste side trolig ansett overflødig å presisere at annet ledd bare gjelder nye barnehager. Det var opplagt.

Storberget-utvalgets forslag innebærer altså ikke at kommunen skal kunne stille krav om at eksisterende barnehager omdannes til ideell virksomhet.

Rødt og SVs lovforslag er annerledes formulert: «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag som gir kommunene mulighet og plikt til å tilpasse barnehagekapasiteten lokalt, herunder å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager.»

Heller ikke dette kan uten videre leses som at det vil gi kommunene rett til å stille krav om at eksisterende barnehager må omdannes til ideell virksomhet.

Dette er som forventet. Det er spillet i et rettsliggjort samfunn – også kalt velutviklet rettsstat – med høyt gasjerte advokater som står parat til å tilby sine tjenester

Oppsummert er det vanskelig å forstå hvorfor advokatfirmaet Sands velger å trekke frem et forslag som ingen har foreslått, når de skal gjøre et poeng av at endringer i barnehagereguleringen kan støte an mot lov av høyere rangorden.

PBLs strategi i denne saken er for øvrig et klassisk eksempel på at politikk blir forsøkt rettsliggjort.

Private aktører som lever av fellesskapets midler har sterke incentiver til å bruke alle mulige verktøy, også rettssystemet, for å beholde og forbedre sine ordninger. Og dersom de over tid har hatt økonomisk gunstige rammevilkår, har de også ressurser til å gjøre nettopp det.

Dette er helt som forventet. Det er spillet i et rettsliggjort samfunn – også kalt velutviklet rettsstat – med mange høyt gasjerte advokater som står parat til å tilby sine tjenester.

Som Sands-advokatene så treffende skriver: «Om man vil ta Hurdalsplattformen på ordet, vil mange private tjenesteytere innen mange sektorer nå ha behov for å undersøke hvilke opparbeidede rettslige posisjoner de har, eller hvilke grunnrettigheter som kan gi dem beskyttelse mot inngripende lovgivningsalternativ».

Det er bare å ta opp telefonen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.