I et innlegg i Dagens Næringsliv 8. april er tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg kritisk til Domstolkommisjonens forslag om å legge til rette for mer spesialisering i domstolene.

Øverberg frykter at forslaget kan «åpne for misbruk og gjøre dommerne mindre uavhengige», at spesialisering kan medføre at «brysomme og frittenkende dommere» blir hindret fra å dømme i «politisk betente saker» og at spesialisering kan brukes som «gulrot eller pisk» for å sikre «ønsket adferd» fra dommerne.

I Norge står prinsippet om allmenndomstoler og generalistdommere sterkt. Domstolkommisjonen peker imidlertid på at samfunnet for øvrig blir stadig mer regulert, internasjonalisert og spesialisert. Kommisjonen foreslår derfor det de omtaler som en «moderat spesialisering», som åpner for at «en begrenset del av dommeres portefølje forbeholdes særskilte sakstyper».

Etter mitt syn peker kommisjonen på en høyst aktuell problemstilling når den fremhever at det er et behov for at norske dommere – i møte med stadig mer komplekse problemstillinger med spesialiserte advokater og parter – også spesialiserer seg.

Moderat spesialisering er en god måte å møte noen av dagens utfordringer på, uten at det rokker ved grunnprinsippet om allmenndomstoler og generalistdommere.

Kommisjonen anbefaler at domstolene som innfører moderat spesialisering etablerer formelle og transparente regler for hvilke rettsområder som omfattes, og for utvelgelse av dommere. Utvelgelsen skal baseres på saklige og objektive kriter, og det bør fastsettes rotasjonsordninger mellom faggruppene og rettsområdene. Det foreslås å klargjøre lovhjemmelen for spesialisering og at domstolene synliggjør utad hvilke spesialkompetanseområder domstolen besitter.

De prosedyrer og regler kommisjonen foreslår, avhjelper etter mitt syn de bekymringer Øverberg har. Med objektive og transparente kriterier for utvelgelse av dommerne reduserer man risikoen for at domstolsleder bruker spesialisering for å forhindre «brysomme» dommere i sin dommergjerning.

… reduserer man risikoen for at domstolsleder bruker spesialisering for å forhindre «brysomme» dommere i sin dommergjerning

Det kan selvsagt aldri helt utelukkes at en domstolsleder benytter sin lederposisjon på en uheldig måte. Jeg kan imidlertid vanskelig se at en moderat spesialisering i nevneverdig grad øker risikoen, som uansett fremstår som ganske teoretisk.

Ønsket om å sikre dommernes uavhengighet er et gjennomgående fokus i kommisjonens utredning, og kommisjonen foreslår en rekke tiltak for å sikre denne. Forslaget om moderat spesialisering utfordrer ikke denne uavhengigheten.

Les også dette innlegget fra Christian Lund: - Jeg har et rykte å ta vare på

Tvert imot bidrar forslaget til å sikre borgernes rettssikkerhet, ved at det øker sjansen for at den dommeren som har saken er best mulig rustet til å treffe en riktig avgjørelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.