Det rettslige grunnlaget for den nye nederlandske byrettsdommen mot Shell er privatrettslig. Shell beordres med andre ord med hjemmel i sivillovboken til å gjøre mer (enn planlagt) for å redusere bidraget fra deres petroleumsvirksomhet til utslipp av klimagasser.

Ansvarsgrunnlaget for dette er rettsbrudd eller rettsstrid, etter en mangefasettert avveining, der menneskerettighetene (EMK) trekkes inn.

La oss tenke oss at et selskap som driver petroleumsvirksomhet i Norge skal bedømmes etter tilsvarende regler her.

Så langt jeg kan se, er det iallfall tre grunner til at et tilsvarende rettingskrav eller oppfyllelseskrav ikke kan forankres i privatrettslige prinsipper etter norsk rett.

For det første tviler jeg på om man vil konstatere at petroleumsvirksomhet representerer privatrettslig rettsbrudd, eller at det er rettsstridig. Det er tale om en tillatt aktivitet som frembringer lovlige produkter som omsettes i legitime markeder. Det må være en forvaltningsrettslig oppgave å regulere aktivitetsnivået i petroleumsvirksomheten. For det andre er det ikke grunnlag for direkte adferdsregulering av selskaper ved dommere – «retting» eller «dom på oppfyllelse» – når selskapet er gitt forurensningsrettslige rettigheter til å forurense (se grannelova § 10 når det gjelder «retting»). En slik begrensning av domstolenes kompetanse til å overprøve forvaltningsmessige interesseavveininger er nøye gjennomtenkt og begrunnet, se det såkalte Aasland-utvalgets innstilling (NOU 1982: 19).

For det tredje ville en lignende dom måtte basere seg på en uriktig rollefordeling mellom statsmaktene ved utøvelsen av miljømyndighet og utforming av klimapolitikk. Objektivt ansvar i form av karbonavgifter og andre karbonpriser er klart mer passende virkemidler enn privatrettslig rettsbrudds-basert regulering i regi av domstolene.

Det var enstemmighet i Høyesteretts plenum om at maktfordelingstanken var et reelt hensyn med avgjørende vekt i det berømte klimasøksmålet. Det samme reelle hensynet vil sikkert være like avgjørende fremover, selv om søksmålsstrategien endres til et privatrettslig grunnlag à la Shell-dommen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.