Det er vanskelig å forstå hvorfor politikerne stemmer ja til nedleggelse av Norges eneste spesialdomstol innen konkurs, med de negative samfunnsmessige økonomiske følgende dette vil få.

Like fullt: Under voteringen i Stortinget sist torsdag fikk Høyre og Frp støtte fra regjeringspartiene KrF og Venstre. Med knapt flertall, 45 mot 42 stemmer vedtok Stortinget dermed en endret domstolsstruktur som medfører at Oslo byfogdembete legges ned som spesialdomstol.

Frank C. Aase
Frank C. Aase

Saken er heldigvis ikke avsluttet. Spørsmålet må først opp til annen gangs behandling i Stortinget før lovendringen er endelig vedtatt.

Forslaget om sammenslåing ble behandlet i Stortinget tirsdag 8. desember. Under debatten var flertallet i justiskomiteen tydelig på at saken må sendes tilbake til komiteen for videre behandling. Det ble også stilt spørsmål om hvorfor det haster å vedta endringen. Sett i lys av den økonomiske utviklingen i Norge er spørsmålet betimelig.

Spørsmålet om sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete burde i det minste vært utsatt til pandemien er over.

Justisminister Monica Mæland (H) la i vår frem forslag til midlertidig lov om rekonstruksjon for å sikre at levedyktige virksomheter overlever istedenfor å gå konkurs. Loven, som Stortinget vedtok kort tid senere, har vist seg å være en suksess. Dette har regjeringen høstet mye ros for, senest i DNs leder 08.12.2020.

I Norge er det til nå åpnet 17 rekonstruksjonsforhandlinger. Til sammenligning ble det kun åpnet fire gjeldsforhandlinger i 2019.

Oslo byfogdembete er den eneste spesialdomstolen i Norge innen blant annet konkurs. Av alle de 17 rekonstruksjonene som er åpnet i Norge etter den midlertidige loven trådte i kraft før sommeren, er hele åtte åpnet ved Oslo byfogdembete. Tre av dem – den siste: Norwegian Air Shuttle asa – ble overført til Oslo byfogdembete fra andre domstoler i landet.

Dette viser hvor viktig Oslo byfogdembete er som spesialdomstol. Oslo byfogdembete har landets største fagkompetanse på området og fungerer som kompetansesenter for domstoler i hele Norge.

Men samtidig som regjeringen har iverksatt tiltak for å forhindre at levedyktige virksomheter unngår konkurs, har altså Høyre og Frp kjempet en politisk kamp om en domstolsreform som medfører at Oslo byfogdembete legges ned. Dette til tross for at en sammenslåing av Oslo byfogdembete og Oslo tingrett er mangelfullt utredet og svakt begrunnet.

Besparelsene er anslått til tre millioner kroner. Til sammenligning betalte Nav Lønnsgaranti cirka 910 millioner kroner under lønnsgarantien i 2019. En marginal konkursøkning på 0,03 prosent innebære at besparelsen er borte.

Risikoen for at kostnadene øker betydelig mer, som følge av nedleggelse av spesialdomstolen, er høy.

Domstolsreformen har vært til behandling i Stortingets justiskomité siden oktober. Flertallet i komiteen, medlemmene fra Ap, Sp og SV, innstilte 1. desember på at Oslo byfogdembete må opprettholdes som en selvstendig domstol.

Flertallet viste til at samtlige brukere er imot sammenslåing, at forslaget ikke er konsekvensutredet, samt at en ekspertrapport fra 2003 fraråder sammenslåing. Mindretallet, bestående av medlemmene fra Høyre og Frp, innstilte på sammenslåing uten annen begrunnelse enn «at den nye enheten må organiseres på en måte som ivaretar den høye kvaliteten og det spesialistpreget som kjennetegner dagens byfogdembete».

De som har lest rapporten fra 2003 vet at dette er en selvmotsigelse. Rapporten er tydelig på at en sammenslåing vil svekke spesialistkompetansen og effektiviteten til dommerne.

Regjeringen bør fortsette arbeidet med å sikre at levedyktige virksomheter, som sliter på grunn av pandemien, unngår konkurs. Med endringen som nå er vedtatt spenner regjeringen ben på seg selv og de tiltak som skal sikre at levedyktige bedrifter unngår konkurs.

Det blir spennende å se om fornuften seirer ved annen gangs lovbehandling.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.