Hittil er det særlig hotell-, fly- og reiselivsbransjen som er direkte og hardest rammet av koronavirus. Oslo Børs har hatt en kraftig nedgang på kort tid. Selv om det er begrenset spredning hittil i Norge, er det grunn til å tro at spredningen vil øke. Det kan blant annet ramme byggeprosjekter, oppkjøpsprosesser og varehandel, særlig i fysiske butikker.

Kjøpsloven inneholder et såkalt kontrollansvar, som kan være aktuelt ved ekstraordinære hendelser som for eksempel koronavirus. I mange avtaler er det også vanlig med enten kontrollansvar eller force majeure – fransk for «større krefter» – som har lignende juridiske virkninger. Det kan gi næringsdrivende et verdifullt pusterom når markedet er krevende.

Det er generelt sett fornuftig å regulere force majeure i kontrakter. Reguleringen bør si noe om:

  • Hva som skal til for å påberope seg force majeure.
  • Hvilke tiltak partene må iverksette.
  • Virkningene av force majeure.

En gjennomtenkt force majeure-regulering bør ta stilling til konkrete risikofaktorer man frykter kan oppstå.

For eksempel kan en force majeure-bestemmelse i en kontrakt om grønnsaksproduksjon si spesifikt noe om biologiske eller naturlige faktorer som tørke, sopp eller skadedyr. En bestemmelse i en tilvirkningskontrakt kan si noe om krig, epidemier, akutt og uventet råvaremangel eller annet.

Den som har erfaring fra en spesifikk næring, vet ofte hvilke farer som kan være aktuelle. Det kan være lurt å ta stilling til det på forhånd, slik at man sikrer en gjennomtenkt regulering.

En svak force majeure-regulering kan skape mye usikkerhet. Noen kontrakter har ingen slike bestemmelser i det hele tatt. Det kan være mulig å påberope seg force majeure likevel, for eksempel ved henvisning til lovregler eller rettspraksis, men det kan by på betydelige utfordringer.

En generell force majeure-bestemmelse kan også åpne for mye skjønn. Det kan føre til ressurskrevende tvister som i verste fall kan pågå i flere år og kreve betydelige ressurser. Det er derfor ofte lurt å sikre seg i forkant ved å bruke en grundig og veloverveid kontrakt.

Kontrakter om levering av varer eller tjenester har typisk frister for levering – enten i form av sluttfrister eller løpende frister underveis. Ved lange forsinkelser kan den som blir rammet få rett til å heve kontrakten og helt eller delvis avslutte samarbeidet.

Kontraktsbestemmelser om såkalt kontrollansvar eller force majeure kan gi rett til fristforlengelse ved ekstraordinære hendelser. Det betyr at den som blir rammet av en ekstraordinær hendelse, kan levere etter fristene som fremgår av kontrakten, uten at det anses som forsinkelse. Medkontrahenten vil i så fall normalt ikke ha rett til å heve kontrakten.

Force majeure-hendelser vil derimot normalt ikke gi rett til ekstra betaling, selv om det blir dyrere å levere som avtalt.

Kjøpsloven og mange standardkontrakter kan ha strenge bestemmelser om erstatningsansvar ved kontraktsbrudd. I avtaler som gjelder store verdier, for eksempel byggeprosjekter eller levering av spesialbygde maskiner, kan erstatningsansvar potensielt utgjøre enorme beløp.

Peter Hallsteinsen
Peter Hallsteinsen

Erstatningsansvar kan oppstå på objektivt grunnlag, altså selv om ingen kan klandres for det som har skjedd.

Kontrollansvaret kan også gi fritak for erstatningsansvar ved ekstraordinære hendelser. Dette er typisk aktuelt ved hendelser utenfor partenes kontroll, som koronavirus. God kontraktshåndtering kan sørge for at man unngå erstatningsansvar.

En næringsdrivende som blir rammet av koronavirus, enten direkte eller indirekte, bør sørge for å vurdere viktige kontrakter man har inngått og hvordan man bør opptre overfor samarbeidspartnere. Alle kontrakter er forskjellige, men i de fleste tilfeller er det viktig å:

  • Varsle samarbeidspartneren om hvilke virkninger som kan oppstå.
  • Varsle om at man mener man har rett til for eksempel fristforlengelse.
  • Forsøke å begrense økonomiske tap sammen med samarbeidspartnere, for eksempel ved å kjøpe inn varer og/eller tjenester andre steder slik at innvirkningen blir så begrenset som mulig.

Og det kan være fornuftig å rådføre seg med advokat for å sikre at man håndterer kontrakten optimalt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.