Om lag 65 prosent av vannkraftpotensialet i Norge er bygget ut, og cirka tre fjerdedeler er tilknyttet gamle vassdragsreguleringer. De fleste av oss har et forhold til områder med slike reguleringer.

Et mykt vilkår om minstevannstand i sommerhalvåret vil innebære et forbud mot å tappe ned før man har nådd en bestemt fyllingsgrad i de regulerte vannene. Et slikt moderne krav vil direkte berøre miljøet (økologien i vannet, dyreliv mm) og vi som brukere av vannene og områdene rundt. Men minstevannstandsmål har også en viktig bieffekt ved at de sikrer Norge mot tomme magasiner og rasjonering av kraft når vinteren kommer.

Peter Aall Simonsen
Peter Aall Simonsen

Dette er ikke ulovlig markedsintervensjon. Bekymringer for at krav om minstevannstand vil kunne føre til manglende tilgang til effekt (kraft i nuet) i sommerhalvåret, håndteres godt av sikkerhetsventiler i konsesjonene som tillater tapping i prekære situasjoner. Ved å sette myke minstevannstandsmål et stykke under høyeste tillatte vannstand (HRV), vil man heller ikke øke faren for flom.

Esa vurderer nå å åpne sak mot Norge som følge av manglende implementering av vanndirektivets miljømål, som krever innstramning i eksisterende vannkraftkonsesjoner til fordel for vassdragsmiljøet. Aktuelle vilkår er da krav til minstevannstand.

I forbindelse med revisjonen av Tokke-Vinje-reguleringen – en av landets største vannkraftsystemer og den første saken avgjort etter Esas brev – svarer staten 17. juni følgende:

«Dette er svært viktige magasiner som gir samfunnet verdifull regulerbar og fleksibel kraftproduksjon, derfor innfører vi ikke nye magasinrestriksjoner», sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Her hadde altså staten og vannkraftbransjen en gyllen mulighet til å gi nye, moderne vilkår om minstevannstand som sikrer miljøet i vassdragene, overensstemmelse med vanndirektivet og forsyningssikkerheten i vinterhalvåret. Likevel inntar energiministeren samme gammelmodige holdning og stikker hodet i sanden, selv etter at Esa har banket på døren.

Krav om minstevannstand i sommerhalvåret medfører ikke krafttap, men forskyving av tidspunkt for når kraften blir produsert. Innskrenking av frihet til å tappe som man vil kan medføre at man går glipp av merinntekter i høyprisperioder i sommerhalvåret, men i hvilken grad dette oppveies av større volumer om vinteren, er vanskelig å fastslå. Tapene vil i det store og hele være begrensede. Vannkraftselskapene er i all hovedsak eid av stat og kommune.

Revisjonsinstituttet ble kraftig endret i 1992 og gir med virkning fra i år politikere, staten og vannkraftbransjen en mulighet til å innføre nye krav om minstevannstand i så godt som alle magasiner som det er hensiktsmessig.

Denne muligheten bør de gripe. Her har Norge muligheten til å rydde av veien manglende etterlevelse av vanndirektivet, vise at vi er moderne, tar godt hensyn til lokalmiljøet og sikrer klar bedring i forsyningssikkerheten – og dermed også lavere og mer stabile kraftpriser om vinteren.

Krav om minstevannstand i sommerhalvåret medfører ikke krafttap, men forskyving av tidspunkt for når kraften blir produsert

Artikkelforfatteren er direkte berørt av Tokke-Vinje revisjonen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.