EU har satt i gang verdens mest ambisiøse prosjekt for å bli uavhengig av fossilt brennstoff, Det grønne skiftet. Norge har sluttet seg til dette prosjektet.

Ukraina-krisen har konkretisert at EUs avhengighet av gassen fra Russland er et alvorlig problem. Særlig gjelder dette for Tyskland, hvor det nå gjøres mange revurderinger i hevdvunnen politikk. Dette kan også medføre utsettelse av nedstenging av gjenværende kjernekraftreaktorer. Selv om det viser seg at Russland fortsetter sine gassleveranser til EU-land, er den tidligere profil om at man kan stole på Russland som gassleverandør, sannsynligvis grunnleggende endret.

Leiv L. Nergaard ---
Leiv L. Nergaard ---

Norge er EØS-områdets største nettoeksportør av energi og energiforedlede produkter. Det grønne skiftet vil kreve store utbygginger av sol- og vindkraft. Intet land i EØS-området har større vindressurser enn Norge, med sin kontinentalsokkel som er seks ganger større enn landarealet. Hvis vi vil, kan Norge bidra til EUs omlegging i retning det grønne skiftet på måter som monner.

Regjeringen har nettopp lagt frem planer om vindkraftutbygging til havs. Konkretisering er positivt. Men i lys av Europas behov for raskt å endre sin energiforsyning, og Norges store potensial som energieksportør, bør planene endres og økes vesentlig:

  • I Sørlige Nordsjø bør det så snart som mulig bygges ut det dobbelte av regjeringens forslag, altså tre gigawatt (GW). Hele denne kraftproduksjonen bør gå til kontinentet. Altså ingen strømkabel til Norge. Dette vil være den raskeste måten Norge kan bidra til det grønne skiftet i EU. Dessuten vil dette gjøre utbyggingen lønnsom, i motsetning til hva den blir med regjeringens forslag.
  • Parallelt med utbyggingen av flytende havvind ved Utsira, bør videre utbygging av Sørlige Nordsjø forberedes. Her bør det bli flere og mye større utbygginger, som også bør bygges bare med kraftkabler til kontinentet. Dette vil forsterke Norges bidrag til europeisk uavhengighet av fossile brennstoff.
  • Parallelt med utredninger som regjeringen har igangsatt for kartlegging av fremtidige kraftbehov og kraftkabelnett i havet, bør mange feltutbygginger av flytende installasjoner til havs forberedes. Sammen med miljøvurderinger og avgrensninger i forhold til fiskeri-interessene, vil utredningene påvirke rekkefølge og omfang av utbyggingene i enkeltområder. Men vi må ikke tape tid. Skal vi få ned kostnadene med flytende havvind, er den mest effektive metoden å åpne mange områder for utbygging, slik at man både sikrer sterk konkurranse mellom utbyggerne og høy grad av læring. Når den grunnleggende teknologien er på plass, er det læring som bringer ned kostnadene. For norsk oljeservice-virksomhet og dens tidlige omstilling til havvind, er dette nettopp det som trengs.
  • Særlig viktig er det dessuten å bygge ut havvind i nærheten av olje- og gassplattformer, slik at strømforsyningen til de plattformene som bør få dette utenfra, kan komme fra havvind, i stedet for fra land. Ifølge NVE vil dette tiltaket kunne frigjøre like mye elkraft for markedene i Norge som regjeringens foreslåtte første utbyggingstrinn i Søndre Nordsjø vil bidra med.

Alle disse tiltakene vil samtidig bygge god leverandørposisjon til våre viktige kunder i Europa. Dette er derfor ønskelig og kommersiell, langsiktig kundepleie.

Gitt de klare politiske sammenhengene som er knyttet til omleggingen til det grønne skiftet, kan disse tiltakene på el-området også føre til at norske gassleveranser til Europa er de siste som avsluttes!

Det alminnelige norske elkraftforbruket er svært høyt, grunnet mange år med rikelig krafttilgang og lave priser. Her er det store besparelsesmuligheter. NVE beregnet besparelsesmulighetene til 13 TWh. Realisering av slike besparelser vil bedre den norske kraftbalansen i løpet av få år, og raskere enn noen utbygging av ny elkraft. Bodø kommune kan her vise vei gjennom sitt arbeid med å redusere elkraftforbruket i kommunale bygninger. Dette må derfor være målsetning nummer én.

Den samlede effekten av alle disse tiltakene vil raskere enn nåværende planer sikre god elkraftforsyning, og sikre det grønne skiftet i Norge.

Samtidig blir Norges viktige rolle som energileverandør til Europa forsterket, og vårt direkte bidrag til EUs grønne skifte blir svært tydelig.

Dessuten vil dette gjøre utbyggingen lønnsom, i motsetning til hva den blir med regjeringens forslag

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.