Perspektivmeldingen tar opp framtida til norsk petroleum. Regjeringen hevder dagens politikk gir nok reduksjon i utvinningen fram mot 2050 målt mot Parisavtalen. Miljøbevegelsen og deler av opposisjonen ønsker lavere aktivitet.

En grunn til å begrense aktiviteten er å gjøre Norge mindre avhengig av framtidige olje- og gasspriser. En annen grunn er å påvirke klimaet i riktig retning. Et springende punkt er hva man tror om virkningen for globale klimagassutslipp av redusert norsk utvinning.

Ser vi bort fra rent moralsk argumentasjon, bør utslippseffekten veies mot hva det koster, og ulike klimatiltak må veies mot hverandre.

Redusert utvinning kan begrunnes blant annet ved at to klimaforlik i Stortinget forsøker å bidra mer enn Norge er forpliktet til i internasjonale klimaavtaler. Da spørs det om ekstra bidrag skal skje ved ytterligere reduserte innenlandske utslipp eller ved redusert norsk utvinning.

Økonomisk forskning tyder på at en kombinasjon gir best effekt per krone, se artikkel av Fæhn med flere i Samfunnsøkonomen nr. 3, 2018.

Redusert norsk utvinning vil ha større effekt om det bidrar til at andre land også reduserer utvinning. Det er allerede vedtak i New Zealand, Danmark og Frankrike om å avslutte leting av hensyn til klimaet. Det er politisk bevegelse for å gjøre tilsvarende i USA og flere andre land. Det er ønskelig å bidra til en koalisjon av disse landene, noe blant annet visepresident Harris tok til orde for i sin valgkamp.

Innlegg: Klimapolitikk handler om å kutte fossil energibruk
Diderik Lund
Diderik Lund

Regjeringen mener derimot at lavere norsk utvinning ikke vil redusere globale utslipp. Statssekretær Tiller i Olje- og energidepartementet sier ifølge Vårt Land 25. januar i år: «Spørsmålet er om en nedtrapping på norsk sokkel vil bidra til at det blir mindre klimagassutslipp i verden. Vi mener svaret er nei, fordi» [det finnes] «andre land som vil forsyne verden med olje og gass.»

For gass er det avgjørende at EU velger å trappe ned bruk av naturgass, i hvert fall når det ikke er kombinert med karbonfangst og lagring. Dette taler for lavere norsk gassutvinning siden det er dyrt å frakte gassen lengre vekk.

Mindre norsk oljeeksport fører til noe høyere pris i markedet og dermed noe lavere omsetning. Regjeringen antar at andre produsenter vil utvinne mer. Dette er delvis riktig, men det er ingen grunn til å tro at økt utvinning i andre land erstatter hele det norske bortfallet.

Knut Einar Rosendahl
Knut Einar Rosendahl (Foto: Håkon Sparre)

At andre produsenter vil selge mer når en produsent selger mindre, er slik man vanligvis forventer i et marked. De andre vil selge mer fordi prisen er blitt høyere. Men med høyere pris vil etterspørselen samtidig falle. Dette er grunnleggende markedsteori, og bevisbyrden bør ligge hos dem som hevder at oljemarkedet er annerledes.

Vi vil drøfte tre forhold som kan tenkes å svekke konklusjonen:

  1. Noen produsenter er store og kan påvirke oljeprisen.
  2. Ulike produsenter har ulike grader av utslipp ved utvinningen.
  3. Det kan ha betydning at ressursene ikke er fornybare.

Opec og Russland prøver å koordinere for å holde oljeprisen høy. Samtidig er de også opptatt av egen markedsandel. Høy pris nytter lite hvis eksporten er lav. For Opec vil det derfor lønne seg å møte redusert norsk utvinning med noe høyere pris og noe høyere utvinning. Dette stemmer også overens med hvordan Opec har opptrådt de siste årene, f.eks. som følge av økt utvinning i USA.

Utslipp av klimagasser ved utvinning varierer. Det kan tenkes at land som vil utvinne mer når prisen øker, har høyere utslipp enn Norge, men det er langt fra opplagt. Utslipp i Saudi-Arabia er noe lavere enn norske utslipp.

Det mest brukte eksempelet er amerikanske produsenter, som har høyere utslipp enn på norsk sokkel. Men siden hver av dem er små og derfor ikke kan påvirke oljeprisen, vil de ikke utvinne mer om ikke prisen er høyere, noe som medfører lavere forbruk.

Utslippene ved forbrenning av olje er cirka 20 ganger så høye som utslippene ved utvinning (globalt gjennomsnitt). Dermed skal det ikke stor nedgang i oljeforbruket til før dette er viktigere enn hvor oljen produseres.

Innlegg: Strøm til sokkelen er ineffektiv klimapolitikk – og kan vere ei bestilling på tusenvis av nye vindmøller

Fører redusert norsk oljeutvinning til økt utvinning i andre land, vil disse landene ha færre ressurser å utvinne i framtida. Påstanden om at norsk oljekutt vil bli fullt ut erstattet av olje fra andre land, er derfor spesielt tvilsom på lang sikt, og for klimaet er det samlet utslipp over tid som er klart viktigst.

Konklusjonen blir at nedtrapping av norsk oljeutvinning etter alt å dømme vil redusere samlede utslipp av klimagasser i verden. Effekten blir enda større hvis det skjer i samarbeid med andre land.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.