Klimabudsjetter må bli en selvfølge. Om kommuner, fylker og stater ikke oppgir i budsjettene hvor mange CO2-ekvivalenter som kuttes per budsjettpost, er det umulig å vite hva man holder på med, som med ordinære økonomiske budsjetter. Miljøpartiet de grønne vil ha en klimakur for 1,5 grader på alle politiske nivå, og vi får gjennomslag for klimabudsjett og klimaregnskap i stadig flere kommuner og fylker.

Klimasmarte innkjøp er et veldig effektivt middel for å nå et kommunalt eller fylkeskommunalt klimabudsjett i tråd med Parisavtalen. I dag er det ingen automatikk i at anbudskonkurranser har klima- eller miljøkrav, eller at foretak som ønsker å prekvalifisere seg må dokumentere tilfredsstillende klima- og miljøforpliktelser. Anbudskonkurranser inneholder sjelden klima- og miljøkrav, og det er helt opp til forvaltningen å sørge for dette.

Anskaffelsesloven setter noen vage krav til miljømessige konsekvenser, men klimautslipp er ikke nevnt. I lovens paragraf 16 åpnes det for at det kan vedtas nye forskrifter med miljøkrav: «Departementet kan gi forskrift om at oppdragsgiver skal stille nærmere bestemte energi- og miljøkrav som har sitt utspring i EØS-avtalen, WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av.»

Regjeringen sette strengere rammer gjennom nasjonalt lovverk for kommunene:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • budsjettene skal inkludere et klimabudsjett med tallfestede budsjettposter for utslipp
  • innkjøp skal være i tråd med Norges klima- og miljøforpliktelser
  • klimaregnskap skal etterprøve gode intensjoner om utslippskutt.