Da koronapandemien rammet Norge i mars 2020 var næringslivet preget av to store omstillingsprosesser. Den ene handlet om et digitalt skifte med digitalisering av prosesser og aktiviteter, og utvikling av nye digitale produkter. Den andre handlet om et grønt skifte, med nye grønne forretningsmodeller og grønne innovasjoner som i mindre grad utgjør en belastning for miljøet.

Gjennom en spørreundersøkelse blant 600 bedrifter har vi i vår forskning avdekket hvordan koronapandemien har påvirket disse omstillingsprosessene:

  • To av tre bedrifter sier at de under pandemien i middels-, stor- eller svært stor grad har gjennomført digitaliseringer for å forenkle og effektivisere eksisterende aktiviteter.
  • Litt over halvparten sier at pandemien har bidratt til at de i middels-, stor- eller svært stor grad har utviklet nye digitale produkter og/eller digitale forretningsmodeller.
  • På den annen side rapporterer kun en av tre bedrifter at pandemien har bidratt til at de i middels, stor eller svært stor grad har utviklet nye grønne og bærekraftige forretningsmodeller.

Pandemien har altså bidratt til at bedrifter har forsterket eget digitaliseringsarbeid. Her inngår både «enkel» digitalisering, slik som gjennomføring av interne møter og kundemøter via Teams eller Zoom, men også mer omfattende digitaliseringsarbeid, hvor produksjonsprosesser og produkter digitaliseres.

Stig-Erik Jakobsen
Stig-Erik Jakobsen

Digitalisering bidrar ofte til kostnadskutt og kan gi tilgang til nye markeder og nye kunder. Det kan skape umiddelbare, positive effekter, og samlet har digitaliseringen bidratt til å hjelpe bedriftene gjennom krisen. Mange av bedriftene i norsk næringsliv er sannsynligvis blitt mer robuste og bedre i stand til å møte nye utfordringer.

Jarle Aarstad
Jarle Aarstad

Grønn omstilling er en mer krevende prosess, siden den i liten grad bidrar til effektivisering eller kostnadsreduksjoner. Bedrifter må introdusere nye måter å produsere på som kan være mer kostbare enn eksisterende løsninger.

Å bevege seg inn på nye, grønne markeder innebærer også at bedrifter må tilegne seg ny kompetanse, utvikle nye nettverk og finne nye kunder.

I introduksjonsfasen vil også inntjeningen i disse markedene ofte være lavere enn i eksisterende markeder. Det å utvikle nye, grønne forretningsmodeller og bruke krisen til å bevege ser over i en ny og mer bærekraftig hverdag, gir altså ikke samme umiddelbare effekt på bunnlinjen, som digitalisering.

Mange bedrifter har derfor valgt å nedprioritere arbeidet med grønn omstilling under pandemien.

Staten kan gjennom ulike tilskudd og virkemidler bidra til å fremme både et digitalt og et grønt skifte. Under pandemien har staten vært villig til å bruke betydelige offentlig midler for å kompensere bedriftene for inntektsbortfall og andre ulemper knyttet til pandemien. Som en følge av disse offentlige krisepakkene har mange bedrifter kunne opprettholdt aktiviteten, og de har samtidig sett etter muligheter for å kutte kostnader og effektivisere virksomheten.

Digitalisering har da vært en viktig løsning. Slik sett kan man si at støtten indirekte har fremmet digitalisering. Med hensyn til grønn omstilling har man ikke fått den samme effekten. Det har ikke vært et krav til bedriftene at krisepakkene skulle bidra til en dreining mot grønne løsninger og grønne forretningsmodeller.

Når samfunnet nå endelig er på vei ut av pandemien, er det viktig at oppmerksomheten rettes mot hvordan grønn omstillingen på nytt kan akselereres. Gjennom pandemien har norsk næringsliv blitt bedre rustet til å håndtere slike store utfordringer. Derved er også forutsetningene for at næringslivet på sikt skal lykkes med en grønn omstilling sannsynligvis blitt bedre.

Samtidig har også den norske stat gjort seg viktige erfaringer om hvordan den kan ta en aktiv rolle når en krise rammer. Disse erfaringene kan nå anvendes til å fremme en nødvendig grønn omstilling av næringslivet.

… nye grønne markeder innebærer at bedrifter må tilegne seg ny kompetanse, utvikle nye nettverk og finne nye kunder

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.