De fleste arbeidsgivere foretar normalt en samlet utbetaling av feriepengene for full årlig ferie i juni, kombinert med trekk i månedslønnen, uavhengig av når ferien faktisk avvikles. Dersom arbeidstager er permittert når ferien senere avvikles, kan denne utbredte praksisen vise seg å være ulovlig.

Hva innebærer dette i så fall for arbeidsgiver?

Ferieloven er en vernelov med formål å sikre at arbeidstager årlig gis økonomisk mulighet for å avvikle ferie. Lovens regler kan bare fravikes når det alternativet som tilbys arbeidstager er bedre enn det som følger av lovens krav, altså til gunst. Fravikelser til ugunst kan bare gjøres dersom loven selv åpner for dette.

Thorkil H. Aschehoug
Thorkil H. Aschehoug

Etter ferieloven skal feriepenger utbetales siste lønningsdag før ferien, eventuelt én uke før ferien dersom arbeidstager krever det. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Hovedregelen og lovens normalordning er med andre ord at feriepengene skal porsjoneres ut forholdsmessig og i forbindelse med det enkelte feriefravær.

Viktoria Vermedal
Viktoria Vermedal

Ordningen har vært hevdet å bygge på en noe formyndersk oppfatning om at den ansatte ikke evner å spare feriepengene som skal erstatte lønnsbortfallet under den senere ferien, dersom feriepengene hadde vært utbetalt som en engangssum.

Som de fleste av oss erfarer er det svært få arbeidsgivere som faktisk praktiserer lovens normalordning. De fleste virksomheter foretar en samlet utbetaling av feriepengene for full årlig ferie i juni, kombinert med trekk i lønn i samme måned, uavhengig av når ferien faktisk avvikles (om det er før eller etter juni).

Ser vi bort fra de tariffavtalte løsningene, kan denne utbredte praksisen bare forsvares dersom den innebærer en bedre løsning for arbeidstager enn ferielovens normalordning.

Under normale forhold er da også denne praksisen til gunst for arbeidstager, og dermed lovlig. For ved at de samlede feriepengene utbetales samtidig med lønnstrekket (typisk i juni), sikres arbeidstager fortsatt lønnsutbetaling under ferieavviklingen (enten denne skjer før eller etter juni).

Komplikasjoner oppstår dersom den ansatte er permittert og ferie avvikles etter at de samlede feriepengene ble utbetalt. For under den senere ferieavviklingen har ikke den permitterte da krav på dagpenger, ei heller krav på ordinær lønn fra arbeidsgiver.

Og de tidligere utbetalte feriepengene – ja, de kan typisk ha gått med til å dekke opp for at dagpenger under permittering ikke ga tilstrekkelig lønnskompensasjon for arbeidstagers løpende utgifter. Eller de gikk med til å dekke opp for forsinket utbetaling av dagpenger fra Nav.

I slike tilfeller har dermed den rådende praksis med å betale feriepengene samlet i juni, gjort arbeidstager mer økonomisk sårbar enn ellers. Den kan derfor trolig ikke sies å stille arbeidstager bedre enn lovens normalordning.

Konsekvensen skulle dermed være at norsk arbeidslivs kanskje mest utbredte praksis bryter med ferieloven og således er ulovlig.

Hvilke konsekvenser har så dette for partene? Kan arbeidstager kreve feriepengene utbetalt på nytt?

Neppe. De eksemplene vi kjenner fra rettspraksis på at arbeidsgivere opplever å måtte utbetale feriepenger to ganger, har typisk handlet om avtaler hvor feriepenger har vært forsøkt innbakt i lønnen. Arbeidstageren har altså reelt sett ikke fått feriepenger. I permitteringssituasjonen vi skisserer ovenfor har arbeidstager derimot utvilsomt fått utbetalt feriepengene.

Arbeidstager har dessuten selv kontroll på om pengene er i behold til å tjene det formål de er tiltenkt; å gi økonomisk mulighet for ferie.

Men for å unngå at den uheldige konsekvens oppstår for arbeidstager, bør arbeidsgivere kanskje koste på seg å opptre litt formynderske og minne sine langtidspermitterte ansatte på at de samlede feriepenger som nå utbetales på lønningsdagen i juni, bør settes av for senere ferieavvikling. I fall de fortsatt er permittert når ferie avvikles.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.