Som forskere på arbeidsglede, motivasjon og prestasjon har vi fulgt debatten om hjemmekontor med interesse og er overrasket over at avgjørelser om fremtidens kontorer tas basert på erfaringer fra en global pandemi. Slike avgjørelser bør være basert på forskning.

Meningene er mange om hjemmekontorets fordeler og ulemper. I Telenor trenger ingen å møtes på fysisk på arbeidsplassen, mens andre advarer mot hjemmekontortrenden. Hva kan vi lære av forskningen?

Hjemmekontor under pandemien virker antakelig demotiverende for mange. I en undersøkelse nylig publisert i Harvard Business Review, fant Lindsay McGregor og Neel Doshi en klar sammenheng mellom tvunget hjemmekontor og lavere motivasjon. I løpet av koronatiden ble mange av oss flyttet til hjemmekontor uten å kunne velge. Tvang kan ha negative virkninger på vår motivasjon. En av de mest anerkjente motivasjonsteoriene forklarer dette med at motivasjon knyttes til hvorvidt tre grunnleggende psykologiske behov blir ivaretatt: autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet. I en tvungen hjemmekontorsituasjon er behovet for autonomi ikke møtt.

Basert på forskning gjort før pandemien, kan vi konkludere med at hjemmekontor kan ha positive effekter. Men det betyr ikke at man bør planlegge hjemmekontor for de fleste. I en oversiktsartikkel fra 2019 av Maria Charalampous og kolleger, oppsummeres også alvorlige negative virkninger av hjemmekontor, som økt arbeidsbelastning og sosial og profesjonell isolasjon. Jobber man mye hjemmefra så har man færre muligheter til nettverksbygging, uformell læring, og sjeldnere tilgang på hjelp fra kolleger og ledere.

Desto mer hjemmekontor gir ikke desto bedre jobbtilfredshet. I en studie fra 2005, viste Timothy Golden og John Veiga at jobbtilfredsheten økte som følge av hjemmekontor, men kun opp mot 15 timer per uke. Deretter flatet stigningen ut. Mangelen på sosial tilhørighet og samspill på hjemmekontor kan altså redusere arbeidsglede og produktivitet da sosial tilhørighet er avgjørende for å skape og bevare motivasjon.

Elementer ved situasjonen og individuelle forskjeller virker også inn på om hjemmekontoret er en god eller dårlig løsning. Charalampous og kolleger viser for eksempel at hjemmesituasjonen har en del å si for om vi er motivert og presterer godt på hjemmekontor. Økt jobb-familiebalanse trekkes ofte frem som et av godene ved hjemmekontor, men ifølge forskningen gjelder ikke dette for de som i utgangspunktet sliter med å balansere jobb og fritid. Hjemmekontor ser heller ikke ut til å være en god løsning for de arbeidsnarkomane. Om man jobber mye med lite glede så trenger man rett og slett hjemmet til å «koble av».

Karoline Kopperud
Karoline Kopperud
Dominique Kost
Dominique Kost
Robert Buch
Robert Buch

Diskusjonen i mediene har handlet mye om den enkelte medarbeiders motivasjon og prestasjon. Men det er også viktig å se på hvordan enkeltindividets bruk av hjemmekontor påvirker kolleger. I 2019 publiserte Tanja van der Lippe og Zoltán Lippényi en studie som viste at når 50 prosent av en medarbeiders kolleger jobbet hjemmefra minst en dag i uken, så sank medarbeiderens prestasjon med 38 prosent, sammenlignet med en situasjon der ingen kolleger jobbet hjemmefra. Det er fortsatt behov for mer forskning på hvordan hjemmekontor påvirker kollegene våre, men tidligere studier viser lignende resultater, der særlig relasjoner ser ut til å bli dårligere når kolleger bruker hjemmekontoret hyppig.

Det finnes positive aspekter ved hjemmekontor, men de negative konsekvensene ved utstrakt bruk av hjemmekontor er alvorlige for motivasjon og prestasjon. Det er også svært mye som påvirker om vi er motiverte og presterer godt på hjemmekontor. Vårt råd er derfor: ikke hast inn i beslutninger om fremtidig bruk av hjemmekontor nå midt i en pandemi. Omlegging til mer bruk av hjemmekontor etter korona vil kreve en nøye gjennomtenkt strategi for at det skal være en vellykket omlegging.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.