Nok en gang er store deler av Norge stengt ned, med skjenkestopp i Oslo som et av de mest inngripende tiltakene siden 12. mars. Flere leietagere, særlig innen serveringsbransjen, har utfordringer med å betale løpende leie.

Likevel setter dagens regelverk en effektiv stopper for utleiers muligheter til å bidra i en kritisk fase for leietager.

Slik regelverket er i dag, vil utleiere som er omfattet av såkalt frivillig registrering, beregne utgående merverdiavgift ved fakturering av husleie. Utleier forskutterer og innbetaler merverdiavgiften til staten. I de tilfellene leietager ikke betaler, sitter utleiere av fast eiendom som utgangspunkt igjen med hele momsregningen.

Finansdepartementet har i brev av 8. april i år åpnet for at man gir rabatter både fremover og tilbake i tid. Dette innebærer at utleier kan «dytte» momsregningen tilbake til leietager, ved kreditering.

I det tilfelle utleier ønsker å avhjelpe leietager ved å ettergi hele eller deler av den fakturerte husleien, vil utleier ikke kunne tapsføre den innbetalte merverdiavgiften. Utleier må følgelig vurdere om leietager er i stand til å håndtere «moms-regningen» ved kreditering.

Dersom misligholdet av leieforholdet har pågått i lengre tid, kan leietagers tilbakeføring av merverdiavgift som følge av krediteringen utgjøre et betydelig beløp. I mange tilfeller vil utleier være tjent med å gå til rettslig inndriving av kravet og kaste ut leietager, slik at avgiften kan fradragsføres etter reglene om tap på krav.

Merverdiavgiftsloven setter på denne måten en effektiv stopper for å finne gode løsninger mellom leietager og utleier.

Finansdepartementet har vurdert at betalingsutsettelser avhjelper likviditetsproblemene til utleier. Dette er åpenbart ikke tilfelle, ettersom betalingsmislighold i svært mange tilfeller har hatt en varighet langt utover gitte betalingsutsettelser. Betalingsutsettelser løser heller ikke problemene knyttet til ettergivelse.

Til sammenligning har svenske myndigheter åpnet for tapsføring i slike tilfeller.

Advokatfirmaet Hulaas har i samarbeid med SMB Norge gjort finanskomiteens Hans Andreas Limi oppmerksom på problemstillingen, og han har løftet problemstillingen videre til finansministeren. Jan Tore Sanner har i sitt svar 11. november avvist å åpne for tapsføring.

Vi antar at siste ord ikke er sagt i denne saken, da en henstand fra staten i utleie-tilfellene hadde avhjulpet de som rammes hardest av nedstengningene.

Hvordan bør så utleiere forholde seg?

Vi ser at svært mange utleiere befinner seg i en situasjon med lengre mislighold fra en eller flere leietagere. Avgiftsbelastning bør medtas som ett moment i vurderingen av hvilken løsning man velger.

Det kan være ugunstig å velge rabatt på husleie fremfor for eksempel betalingsutsettelse, rettslig inndrivelse og avslutning av leieforholdet. Leietagers likviditet vil bli betydelig forverret dersom hen må tilbakeføre fradragsført moms. Spørsmålet er om en ettergivelse i det hele tatt vil avhjelpe leietager i tilstrekkelig grad til at leieforholdet kan fortsette.

Et helt eller delvis leiefritak vil også kunne få negative konsekvenser for utleiers tilskudd under statens tilskuddsordning, slik at nettoeffekten av utleiers tilskudd blir lavere.

Regjeringen bør se på dette på nytt, slik man ikke legger hindringer i veien for gårdeiers muligheter til å sørge for sunn drift hos sine leietagere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.