Grunnet smittefaren er det for tiden restriksjoner på hvor mange mennesker som kan møtes samtidig, og det er usikkert hvor lenge dette vil vare. Situasjonen kan by på utfordringer for å avvikle generalforsamlinger og årsmøter innen lovens frist 30. juni.

Regjeringen mener å kunne bøte på problemet ved å innføre en midlertidig forskrift, vedtatt i statsråd 8. april etter press blant annet fra Obos og Norske Boligbyggelags Landsforbund, og med hjemmel i koronaloven. Forskriften gjør det mulig for boligselskapene å fravike bestemmelsen om at GF (forkortelse for generalforsamling/årsmøte) må skje ved fysisk oppmøte.

Hasteinnføring av nye ordninger etter press fra leverandører – med nyutviklede digitale løsninger – og deres interesseorganisasjoner er ikke alltid av det heldige. Forskriften styrker posisjonen til styret og forretningsfører på bekostning av eiere og generalforsamlingen. I den grad det velges elektronisk avholdelse av møtet – trolig det mest realistiske alternativet til fysisk oppmøte – vil mange eiere avstå fra deltagelse, enten det skyldes mangel på ressurser eller mangel på kompetanse.

Gjennom årene har eierdemokratiet i boligselskapene forvitret. Organisasjonsformen gir sterk spredning av eiermakten, og i mange boligselskap finnes derfor en dominerende administrativ makt utøvd av forretningsfører og styremedlemmer, også i strategiske saker.

Maktmisbruk er neppe mindre utbredt i boliglivet enn det er i arbeidslivet, og risikoen for maktmisbruk vil klart bli høyere med koronaforskriften.

Ventelig vil en rekke styremedlemmer og forretningsførere nå benytte anledningen til å få gjennom vedtak som de i en generalforsamling med fysisk oppmøte vanskeligere ville ha fått flertall for.

En annen risiko er at enkelte styrer vil nekte å legge frem for GF saker innmeldt av en eier. Koronaforskriften åpner ikke for slik sensur. Imidlertid oppfordrer Kommunaldepartementet til å utsette saker som det strengt tatt ikke er nødvendig å behandle nå i vår. Utvilsomt vil noen styrer og forretningsførere tolke dette kreativt og nekte fremleggelse av en eierinnmeldt sak ved å definere den som «uviktig».

Poenget med en koronaforskrift må være å sikre forsvarlige generalforsamlinger og årsmøter. Kommunaldepartementet og ikke minst Obos synes imidlertid å redusere koronautfordringen til et teknisk problem med en digital løsning. De innrømmer ikke at et avvik fra fysiske møter endrer maktforholdene og kan i en del tilfeller gi uforsvarlige utfall.

Departementet understreker at forskriften ivaretar forretningsførernes interesse av en jevn avvikling av boligselskapenes GF gjennom våren. Dette argumentet er søkt. De færreste boligselskap er avhengig av en leverandør for å gjennomføre en GF, eventuelt unntatt for å distribuere sakspapirene, men denne distribusjonen er uavhengig av hvorvidt GF avholdes med eller uten fysisk oppmøte.

Kommunaldepartementets forarbeider til forskriften preges av sin svake vinkling av forskriftens effekter. Selv med en høringsfrist på bare to (!) dager kom det inn 20 uttalelser. Flere påpeker ulemper, mangler og risiko ved departementets forslag, eller det uttrykkes forbehold; men disse uttalelsene blir det i all hovedsak ikke vist til i resolusjonen (beslutningsdokumentet).

Dag Flater Hwang
Dag Flater Hwang

«Så godt som alle støttet forslaget», skriver departementet i resolusjonen. En slik forenklet oppsummering er misvisende, og neppe tilfeldig. Departementet glemmer dessuten at hovedpoenget med en høring er å få frem de gode argumenter og perspektiver, og ikke å telle hvor mange som er enig med en selv.

Ikke uventet ønsker flertallet av høringsinstansene at myndighetene vedtar en bestemmelse som åpner for at det i 2020 gis en utsatt frist for å avholde GF i boligselskapene. Vi får håpe at ønsket blir innvilget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.