Kompensasjonsordningen har vært hyppig omtalt den siste tiden. Helt siden før ordningen ble vedtatt, har det vært stort press på at gårdeierne skal bidra med redusert husleie for de leietagerne som er hardt rammet. Særlig reiselivs- og handelsbransjen har lidd betydelig omsetningsfall.

Etter at det gjennom forskriften ble avklart at leierabatter skal trekkes fra i grunnlaget støtten leietagere kan få fra staten under kompensasjonsordningen, har de fleste gårdeiere vært tilbakeholdne med å gi støtte til leietagere så lenge kompensasjonsordningen gjelder. Dette har fått politikere som Bjørnar Moxnes i Rødt, samt andre kritikere, til å se rødt.

Etter vårt syn kan utleier gi leierabatt uten at dette medfører at støtten leietager får fra staten, blir mindre. Forutsetningen er at leierabatten gis for måneder etter at kontantstøtten er opphørt.

En fersk uttalelse fra Finansdepartementet støtter at dette er legitim hjelp til leietagerne og ingen omgåelse av regelverket, slik kritikerne har hevdet.

Dersom utleier gir leiereduksjon for måneder som omfattes av kompensasjonsordningen, medfører dette i hovedsak at støtten fra staten reduseres. Utleiers bidrag kommer i et slik tilfelle leietager til gode i liten grad. Dersom utleier i stedet gir leiefritak etter at kompensasjonsordningen er opphørt, vil den totale støtten leietager mottar være betydelig høyere.

Finansdepartementet har nå nylig kommet med en uttalelse som klargjør: «Utleier står fritt til å gi rabatter i leien i perioden etter at kompensasjonsordningen opphører.»

Dersom rabatten gis på utsatte leiebetalinger for månedene det er mottatt støtte for under kompensasjonsordningen, vil leietager være forpliktet til å betale tilbake overkompensasjonen til staten for de aktuelle månedene.

Dersom rabatten gis på leiebetalinger som gjelder for månedene etter støttemånedene, vil kompensasjonen fra staten ikke påvirkes ifølge Finansdepartementet.

Kompensasjonsordningen gjelder for månedene mars, april og mai. Utleier kan således gi leiereduksjon for juni uten at statsstøtten blir mindre. Dette forutsetter at det tydelig fremkommer at leierabatten gjelder juni.

Partene bør derfor inngå en tilleggsavtale eller på annen måte kunne dokumentere at rabatten er gitt for juni måned. I tillegg bør dette tydelig fremkomme på fakturaen/kredittfakturaen.

Det er ikke avklart i regelverket hvordan man skal håndtere en leierabatt som ikke tydelig gjelder én konkret måned. Det er også viktig for partene å være klar over at kompensasjonsordningen kan bli forlenget, og da vil leierabatt for juni måtte trekkes fra ved søknad om støtte for juni.

Vår erfaring er at mange gårdeiere ønsker å bidra med støtte til de av sine leietagere som har opplevd og opplever betydelig omsetningssvikt. Det er nå altså avklart av Finansdepartementet at det er helt legitimt å tilpasse utleiers støtte til etter kompensasjonsordningen opphører.

Mange utleiere vil nok sannsynligvis vente med å gi leierabatter til etter sommeren. Da er det trolig avklart om kompensasjonsordningen blir forlenget. Selv om hjulene delvis vil være kommet i gang igjen da, er det grunn til å tro at mange leietagere fortsatt vil slite. Mange vil sannsynligvis fortsatt ha behov for støtte fra utleiere.

Det er viktig å ha med seg at selv om kompensasjonsordningen er en god ordning, er det betydelige kostnader som ikke dekkes. For eksempel har en butikk meget store kostnader til varelager, og slike kostnader er ikke dekket av ordningen.

Utleiere som venter med å gi leiefritak til kompensasjonsordningen er opphørt, vil legge til rette for at leietagers totale støtte blir størst mulig. Med det legges det til rette for at leietager kan komme over kneika og drive videre til samfunnets felles beste.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.