Transportsektoren står for nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp. Potensialet for lavere utslipp både på landeveien og til sjøs er betydelig. Elektrifisering av næringstransport vil kunne bidra til en halvering av utslippene allerede i 2030, ifølge regjeringens klimaplan og Nasjonal transportplan (NTP). Men for å lykkes med dette, må flere brikker på plass.

Mangel på infrastruktur er den største barrieren. Det er behov for ladestasjoner langs transportkorridorer, på hvileplasser, godsterminaler og i havner. Det første transportselskapene, ladeoperatørene og nettselskapene bør gjøre i fellesskap, er å etablere en oversikt over hvor i nettet ladestasjoner bør plasseres. En slik informasjonsportal er en viktig del av den nasjonale strategien.

Myndighetene må tilby tidligfasestøtte som setter fart i markedet og raskt kan sikre transportørene et godt nok tilbud.

Strategien må også inneholde mål og virkemidler som sikrer at arbeidet kan utføres av kompetente fagarbeidere, og at utdannelsessystemene våre tilpasses dette.

Nettselskapene kan ikke levere det transportbransjen forventer uten mer aktiv medvirkning og raskere prosesser fra myndighetenes side. I dag tar det opptil ti år å få konsesjonsbehandlet og bygd en ny kraftlinje. Det forsinker utbygging av nødvendig infrastruktur.

Samtidig er det mulig å utnytte kapasiteten i kraftnettet bedre, ved å ta i bruk smartere og mer fleksible styringssystemer. Men dagens regulering gjør at nettselskapene blir straffet økonomisk for å bruke penger på slike løsninger, mens de premieres for å investere i nytt kraftnett. I mange tilfeller er det rom for å utnytte det eksisterende nettet opp til 25 prosent mer effektivt, men kostnadene til dette går på driftsbudsjettet som må holdes så lavt som mulig. Denne skjevheten i reguleringen fører til at elektrifiseringen av samfunnet blir dyrere og tar lengre tid enn nødvendig.

For å skape et velfungerende lademarked trenger vi offentlig koordinering og tidligfasestøtte som raskt kan sikre transportaktørene et godt nok tilbud. Myndighetene må bidra med støtteordninger for nullutslippskjøretøy som tilpasses etter hvert som kjøretøy bli tilgjengelig innen nye segmenter.

11. juni legger regjeringen frem en stortingsmelding om norske energiressurser. I forlengelsen av meldingen bør det utarbeides en nasjonal elektrifiseringsstrategi og en nasjonal elektrisk transportplan. Planene må vedtas av et bredest mulig stortingsflertall etter valget, slik vi får forutsigbarhet rundt hvordan vi skal oppnå en utslippsfri transportsektor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.