I DN 6. november fremholder Atle Guttormsen at Havbruksskatteutvalget «Glemmer at verdier i lisenser og levende laks skal forrentes». Han kan ikke ha forstått forslagene fra Havbruksskatteutvalgets flertall.

«Lisensene» er akvakulturtillatelser som myndighetene har gitt i et begrenset antall. De er uten tidsbegrensning og delt ut til havbruksselskaper enten gratis, til underpris eller markedspris. Lisensene kan også være kjøpt i annenhåndsmarkedet.

Utvalgets flertall foreslår at skattlegging av grunnrente baseres på realisert, netto overskudd i havbruksvirksomheten. I skattegrunnlaget inngår salgsinntekter fra oppdrett i sjøfasen og salgsgevinster for avskrivbart utstyr brukt i virksomheten. I flertallets forslag gis det fradrag for løpende kostnader og tap; typisk kostnader til settefisk og fôr. Kostnader til kjøp av for eksempel merder og fartøy, trekkes fra som årlige avskrivninger. Avskrivningene reflekterer en forutsetning om at aktuelle driftsmidler taper seg i verdi over tid.

Avskrivningsfradrag for en lisens gis bare hvis verdifallet er åpenbart. Utvalgets flertall mener at lisenser i havbruk generelt ikke taper seg i verdi. Da er det heller ikke grunnlag for fradrag i inntekten for lisensens eventuelle kostpris.

Realisert gevinst ved salg av lisensen er også en del av «forretningen» av lisensen. Etter flertallets forslag skal salgsgevinsten ikke tas med i grunnrenteinntekten.

Forutsetningen om at lisenser ikke er gjenstand for verdifall, stemmer godt med opplysninger om verdsettingen ved statens auksjoner og i annenhåndsmarkedet. Verdien har økt fra 30 millioner kroner i 2000 til 200 millioner kroner per lisens i år.

Det er få lisenser som selges, tatt i betraktning totalt antall tillatelser som er gitt. Langt de fleste transaksjoner skjer ved oppkjøp av selskaper. Markedsverdien av lisensene gjenspeiles derfor i aksjeverdier. Skattlegging av aksjonærenes verdier og aksjeinntekt omfattes ikke av utvalgets flertallsforslag til skattlegging av havbruksvirksomhet.

Guttormsens bekymringer er grunnløse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.