Atle G. Guttormsen fra Handelshøgskolen ved NMBU på Ås angriper i DN 6. november både premisser og konklusjoner i rapporten fra Havbruksskatteutvalget, ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Han kritiserer særlig noe av premissene i en delrapport for utvalget, om grunnrente i oppdrett og vannkraft, laget på grunnlag av nasjonalregnskapsdata fra SSB av forskerne Mads Greaker og Lars Lindholt. «De tar altså ikke med kapitalbinding i hverken biomasse eller lisenser», ifølge Guttormsen. I vårt eget publiserte arbeid om Grunnrente i akvakultur (Flaaten og Pham, 2019, kan lastes ned fra munin.uit.no/) har vi eksplisitt tatt med disse kapitaltypene, basert på data fra Fiskeridirektoratet.

Vi kommer til om lag samme størrelse på grunnrenten i 2016 som Greaker og Lindholt, og vårt arbeid er også omtalt i utvalgets rapport.

Det er to vidt forskjellige kapitaltyper Guttormsen trekker frem.

  • Verdien av lisenser, eller løyver, er en del av grunnrenten, kapitalisert og bokført i bedriftenes regnskap hvis de har betalt for løyvene. For næringen som helhet vil dette tallet øke over tid så lenge lisenser omsettes og næringen går godt. Det er en bedriftsøkonomisk kostnad, men samfunnsøkonomisk er det en del av grunnrenten, altså et samfunnsmessig overskudd som er kapitalisert.
  • Verdien av biomassen er verdien av levende fisk i oppdretternes merder og slaktet fisk på lager. I norsk oppdrett er dette en stor kapitalbinding og vi fant det riktig å ta med rentekostnadene (alternativkostnad) for biomassen i våre beregninger. I 2016 var bokført realkapital i lakseoppdrett om lag 9,9 milliarder kroner, mens verdien av biomassen var 16,4 milliarder kroner, i de firmaene som var med i Fiskeridirektoratets undersøkelse (omfattet 743 lisenser av totalt 1088).

Med en annen beregningsmetode kommer vi likevel til om lag samme resultat for 2016 som Greaker og Lindholt og det tar jeg som et godt tegn. Flertallet i Havbruksskatteutvalget har da også vurdert dette og kommet til om lag samme resultat.

Det er i gjennomsnitt store, ekstraordinære overskudd, grunnrente i norsk lakseoppdrett. Kontantstrømmen er stor og det er godt grunnlag for å beskatte næringen mer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.